รายวิชา HI441 ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่ (History of Modern India)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอินเดีย
  บทที่2 : การปกครอง
  บทที่2 : การปกครอง...(ต่อ)
  บทที่3 : การเมือง
  บทที่4 : เศรษฐกิจ
  บทที่5 : ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
  บทที่6 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอินเดีย
  บทที่2 : การปกครอง
  บทที่2 : การปกครอง...(ต่อ)
  บทที่3 : การเมือง
  บทที่4 : เศรษฐกิจ
  บทที่5 : ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
  บทที่6 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม