รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PY100
อ่านกันเถอะ...
หลักการดำรงชีวิตในสังคม 3 หน่วย
(Principles for living in a Soligion)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ศาสตร์ การแสวงหาคุณค่า บ่อเกิดและความจำเป็นของจริยธรรมในสังคมและการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต
  PY100
อ่านกันเถอะ...
หลักการดำรงชีวิตในสังคม 3 หน่วย
(Principles for living in a Soligion)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ศาสตร์ การแสวงหาคุณค่า บ่อเกิดและความจำเป็นของจริยธรรมในสังคมและการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต
  PY101
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและศาสนา 3 หน่วย
(Culture andReligion (PY100))
ความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่างๆ ในโลกปัจจุบัน สาระสำคัญที่ควรศึกษาในสาขาต่างๆ
  PY101
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและศาสนา 3 หน่วย
(Culture andReligion (PY100))
ความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่างๆ ในโลกปัจจุบัน สาระสำคัญที่ควรศึกษาในสาขาต่างๆ
  PY103
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
  PY103
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
  PY105
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Logic)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชาตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผลทั้งในแบบตรรกวิทยาอุปนัย,ตรรกวิทยานิรนัยและเหตุผลวิบัติในตรรกวิทยาทั้งสองรูปแบบ
  PY105
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Logic)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชาตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผลทั้งในแบบตรรกวิทยาอุปนัย,ตรรกวิทยานิรนัยและเหตุผลวิบัติในตรรกวิทยาทั้งสองรูปแบบ
  PY105(46)
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Logic)
-
  PY105(46)
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Logic)
-
  PY107
อ่านกันเถอะ...
หลักการใช้เหตุผล 3 หน่วย
(Reasoning)
ลักษณะของเหตุผล ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผลเกี่ยวกับการใช้ภาษา ข้อเท็จจริง รูปแบบ และการละทิ้งเหตุผลแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์เหตุผลกับวิชาการต่างๆ
  PY107
อ่านกันเถอะ...
หลักการใช้เหตุผล 3 หน่วย
(Reasoning)
ลักษณะของเหตุผล ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผลเกี่ยวกับการใช้ภาษา ข้อเท็จจริง รูปแบบ และการละทิ้งเหตุผลแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์เหตุผลกับวิชาการต่างๆ
  PY107(47)
อ่านกันเถอะ...
การใช้เหตุผล 3 หน่วย
(Reasoning)
-
  PY107(47)
อ่านกันเถอะ...
การใช้เหตุผล 3 หน่วย
(Reasoning)
-
  PY205
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Symbolic Logic)
การศึกษาการใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ การทดสอบความสมเหตุสมผล และความไม่สมเหตุสมผลของหารอ้างเหตุผลโดยใช้กฎของเหตุผล
  PY205
อ่านกันเถอะ...
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Symbolic Logic)
การศึกษาการใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ การทดสอบความสมเหตุสมผล และความไม่สมเหตุสมผลของหารอ้างเหตุผลโดยใช้กฎของเหตุผล
  PY210
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธศาสนา 3 หน่วย
(Buddhist Priciples)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับพระรัตนตรัย ศีลระดับต่างๆธรรมะที่เป็นหลักสำหรับดำเนินชีวิตในสังคม เช่น สัปปุริสธรรม ประโยชน์ 3 สังคหวัตถุ ฯลฯ และมงคล 38 ประการ
  PY210
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธศาสนา 3 หน่วย
(Buddhist Priciples)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับพระรัตนตรัย ศีลระดับต่างๆธรรมะที่เป็นหลักสำหรับดำเนินชีวิตในสังคม เช่น สัปปุริสธรรม ประโยชน์ 3 สังคหวัตถุ ฯลฯ และมงคล 38 ประการ
  PY210(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธศาสนา 3 หน่วย
(BUDDHIST PRINCIPLES)
หลักพุทธศาสนา
  PY210(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธศาสนา 3 หน่วย
(BUDDHIST PRINCIPLES)
หลักพุทธศาสนา
  PY212(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Buddhist Psychological Principles)
หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น
  PY212(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Buddhist Psychological Principles)
หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น
  PY212(50)5
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Buddhist Psychological Principles)
ศึกษา หลักธรรมะระดับสูงในทางพุทธศาสนา คือ เรื่องจิต เคร่องประกอบจิต เป็นต้น
  PY212(50)5
อ่านกันเถอะ...
หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Buddhist Psychological Principles)
ศึกษา หลักธรรมะระดับสูงในทางพุทธศาสนา คือ เรื่องจิต เคร่องประกอบจิต เป็นต้น
  PY213
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Buddhist Philosophy)
ภูมิหลังและกำเนิดพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา คุณลักษณะสำคัญของพระรัตนตรัย จริยศาสตร์พื้นฐาน ทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง หลักว่าด้วยความเจริญและความเสื่อม วิธีการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า
  PY213
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Buddhist Philosophy)
ภูมิหลังและกำเนิดพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา คุณลักษณะสำคัญของพระรัตนตรัย จริยศาสตร์พื้นฐาน ทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง หลักว่าด้วยความเจริญและความเสื่อม วิธีการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า
  PY223
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 3 หน่วย
(Ancient Indian Philosophy)
ทรรศนะทางปรัชญาในพระเวท อุปนิสัย และ ภควัทคีตา ปรัชญานยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมางสา ปรัชญาจางวาก ปรัชญาพุทธ ปรัชญาเชน และปรัชญาเวทานตะ
  PY223
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 3 หน่วย
(Ancient Indian Philosophy)
ทรรศนะทางปรัชญาในพระเวท อุปนิสัย และ ภควัทคีตา ปรัชญานยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมางสา ปรัชญาจางวาก ปรัชญาพุทธ ปรัชญาเชน และปรัชญาเวทานตะ
  PY225
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาจีน 3 หน่วย
(Chinese Philosophy)
ศึกษาปรัชญาของเล่าจื้อ ขงจื้อ เม่งจื้อ เอี้ยวจื้อ ชุงจื้อ เปรียบเทียบกับปรัชญาอินเดียและปรัชญาตะวันตก
  PY225
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาจีน 3 หน่วย
(Chinese Philosophy)
ศึกษาปรัชญาของเล่าจื้อ ขงจื้อ เม่งจื้อ เอี้ยวจื้อ ชุงจื้อ เปรียบเทียบกับปรัชญาอินเดียและปรัชญาตะวันตก
  PY234
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) 3 หน่วย
(Epistemology (PY 243))
ทฤษฎีความรู้ของนักปรัชญาตะวันตกและนักปรัชญาตะวันออกคนสำคัญๆ ตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบัน
  PY234
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) 3 หน่วย
(Epistemology (PY 243))
ทฤษฎีความรู้ของนักปรัชญาตะวันตกและนักปรัชญาตะวันออกคนสำคัญๆ ตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบัน
  PY234(47)
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) 3 หน่วย
(Epistemology (Theory of Knowledge) )
-
  PY234(47)
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) 3 หน่วย
(Epistemology (Theory of Knowledge) )
-
  PY234(53)
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้) 3 หน่วย
(epistemology (Theory of knowledge))
ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้)
  PY234(53)
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้) 3 หน่วย
(epistemology (Theory of knowledge))
  PY234(53)
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้) 3 หน่วย
(epistemology (Theory of knowledge))
ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้)
  PY234(53)
อ่านกันเถอะ...
ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้) 3 หน่วย
(epistemology (Theory of knowledge))
  PY236(47)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาจิต 3 หน่วย
(Pholosophy of Mind )
-
  PY236(47)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาจิต 3 หน่วย
(Pholosophy of Mind )
-
  PY242(50)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญา ว่าด้วยความมั่นคงของชาติ 3 หน่วย
(Philosophy and National Swcurity)
ศึกษา ถึงอนาคตชาติ ให้มีความรูความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท ฐานะ หน้าที่ของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภาระหน้าที่ในฐานะฟลเมืองดีของชาติ
  PY242(50)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญา ว่าด้วยความมั่นคงของชาติ 3 หน่วย
(Philosophy and National Swcurity)
ศึกษา ถึงอนาคตชาติ ให้มีความรูความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท ฐานะ หน้าที่ของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภาระหน้าที่ในฐานะฟลเมืองดีของชาติ
  PY313
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญาเถรวาท 3 หน่วย
(Theravada Buddhist Philosophy)
เป้าหมายและวิธีการในการเข้าถึงความเจริญ หลักอริยสัจ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุทปบาทหลักกรรม และหลักการเกิดใหม่
  PY313
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญาเถรวาท 3 หน่วย
(Theravada Buddhist Philosophy)
เป้าหมายและวิธีการในการเข้าถึงความเจริญ หลักอริยสัจ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุทปบาทหลักกรรม และหลักการเกิดใหม่
  PY313(50)
อ่านกันเถอะ...
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วย
(theravada buddhist philosophy)
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  PY313(50)
อ่านกันเถอะ...
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วย
(theravada buddhist philosophy)
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  PY313(54)
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญาเถรวาท 3 หน่วย
(THERAVADA BUDDHIST PHILOSOSPHY)
พุทธปรัชญาเถรวาท
  PY313(54)
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญาเถรวาท 3 หน่วย
(THERAVADA BUDDHIST PHILOSOSPHY)
พุทธปรัชญาเถรวาท
  PY316
อ่านกันเถอะ...
การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา 3 หน่วย
(Buddhist Meditation)
ศึกษาจุดมุ่งหมายและวิธีการเจริญสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
  PY316
อ่านกันเถอะ...
การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา 3 หน่วย
(Buddhist Meditation)
ศึกษาจุดมุ่งหมายและวิธีการเจริญสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
  PY316(50)
อ่านกันเถอะ...
การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา 3 หน่วย
(BUDDHIST MEDITATION)
การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา
  PY316(50)
อ่านกันเถอะ...
การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา 3 หน่วย
(BUDDHIST MEDITATION)
การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา
  PY317
อ่านกันเถอะ...
มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา 3 หน่วย
(Buddhist Concept of Man and the Truth of Life)
ศึกษาทัศนะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับมนุษย์และชีวิต ทั้งในแง่องค์ประกอบของชีวิตความเป็นจริงของชีวิต ได้แก่ ความทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์และวิถีทางแห่งการดับทุกข์ รวมทั้งศึกษาสภาพชีวิตที่หมดทุกข์(นิพพาน)
  PY317
อ่านกันเถอะ...
มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา 3 หน่วย
(Buddhist Concept of Man and the Truth of Life)
ศึกษาทัศนะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับมนุษย์และชีวิต ทั้งในแง่องค์ประกอบของชีวิตความเป็นจริงของชีวิต ได้แก่ ความทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์และวิถีทางแห่งการดับทุกข์ รวมทั้งศึกษาสภาพชีวิตที่หมดทุกข์(นิพพาน)
  PY331
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1 3 หน่วย
(Modern Western Philosophy 1)
ปรัชญาของนักปรัชญาเหตุผลนิยม เช่น เดส์การ์ต สบิโนซ่า ไลบ์นิช ปรัชญาของนักปรัชญาฝ่ายประจักษ์นิยม เช่น ล็อค เบอร์เลย์ เดวิทฮิวม์ และปรัชญาของคานท์
  PY331
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1 3 หน่วย
(Modern Western Philosophy 1)
ปรัชญาของนักปรัชญาเหตุผลนิยม เช่น เดส์การ์ต สบิโนซ่า ไลบ์นิช ปรัชญาของนักปรัชญาฝ่ายประจักษ์นิยม เช่น ล็อค เบอร์เลย์ เดวิทฮิวม์ และปรัชญาของคานท์
  PY332
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2 3 หน่วย
(Modern Western Philosophy II)
ปรัชญาของฟิชท์ เชลลิง เฮเกล แฮร์บาร์ต โชเปนเฮาเออร์ เบนธัม มิลล์ นิทเช่ สเปนเซอร์ กองต์ ดาร์วิน และคาร์ล มาร์กซ์
  PY332
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2 3 หน่วย
(Modern Western Philosophy II)
ปรัชญาของฟิชท์ เชลลิง เฮเกล แฮร์บาร์ต โชเปนเฮาเออร์ เบนธัม มิลล์ นิทเช่ สเปนเซอร์ กองต์ ดาร์วิน และคาร์ล มาร์กซ์
  PY336
อ่านกันเถอะ...
จริยศาสตร์ 3 หน่วย
(Ethics or Moral Philosophy)
ความหมายของจริยศาสตร์ ความดีสูงสุด ตามทัศนะของนักปราชต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่นๆมาตรฐานในการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในศาสนาต่างๆและหลักจริยธรรมในชีวิตประจำวัน
  PY336
อ่านกันเถอะ...
จริยศาสตร์ 3 หน่วย
(Ethics or Moral Philosophy)
ความหมายของจริยศาสตร์ ความดีสูงสุด ตามทัศนะของนักปราชต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่นๆมาตรฐานในการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในศาสนาต่างๆและหลักจริยธรรมในชีวิตประจำวัน
  PY336(50)
อ่านกันเถอะ...
จริยศาสตร์ 3 หน่วย
(ETHICS)
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก ควบคู่กันไป
  PY336(50)
อ่านกันเถอะ...
จริยศาสตร์ 3 หน่วย
(ETHICS)
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก ควบคู่กันไป
  PY337
อ่านกันเถอะ...
สุนทรียศาสตร์ 3 หน่วย
(Aesthtics)
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ประวัติสุทรียศาสตร์ ปัญหาสุสทรียศาสตร์ ทฤษฎีเรื่องคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีเรื่องแบบธรรมชาติของความงามและสิ่งที่งาม ทรรศนะวิจารย์
  PY337
อ่านกันเถอะ...
สุนทรียศาสตร์ 3 หน่วย
(Aesthtics)
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ประวัติสุทรียศาสตร์ ปัญหาสุสทรียศาสตร์ ทฤษฎีเรื่องคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีเรื่องแบบธรรมชาติของความงามและสิ่งที่งาม ทรรศนะวิจารย์
  PY338
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาอเมริกัน 3 หน่วย
(Amarican Philosophy)
ศึกษาปรัชญาของนักปรัชญาอเมริกันสำคัญๆตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษสมัยก่อนสงครามกลางเมืองจนถึงสมัยปัจจุบัน
  PY338
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาอเมริกัน 3 หน่วย
(Amarican Philosophy)
ศึกษาปรัชญาของนักปรัชญาอเมริกันสำคัญๆตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษสมัยก่อนสงครามกลางเมืองจนถึงสมัยปัจจุบัน
  PY344
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาภาวะของสตรี 3 หน่วย
(Feminism)
วิเคราะห์ฐานะ บทบาทและปัญหาสูตรในสังคมต่างๆทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ศึกษาปัญหาสตรีและความเป็นมาของการเรียกร้องความเสมอภาคระหว่างเพศในโลกตะวันออกและตะวันตกในแง่ปรัชญาโดยยึดหลักทฤษฎีของจอห์น สจ๊วต, มิลล์, ซิมง เดอ โบวัวร์ , เชล่า โรว์โบทัม จูเลียต มิทเชล และเองเกิลส์ฯลฯ
  PY344
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาภาวะของสตรี 3 หน่วย
(Feminism)
วิเคราะห์ฐานะ บทบาทและปัญหาสูตรในสังคมต่างๆทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ศึกษาปัญหาสตรีและความเป็นมาของการเรียกร้องความเสมอภาคระหว่างเพศในโลกตะวันออกและตะวันตกในแง่ปรัชญาโดยยึดหลักทฤษฎีของจอห์น สจ๊วต, มิลล์, ซิมง เดอ โบวัวร์ , เชล่า โรว์โบทัม จูเลียต มิทเชล และเองเกิลส์ฯลฯ
  PY344(53)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาภาวะสตรี 3 หน่วย
(FEMINISM)
ปรัชญาภาวะสตรี
  PY344(53)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาภาวะสตรี 3 หน่วย
(FEMINISM)
  PY344(53)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาภาวะสตรี 3 หน่วย
(FEMINISM)
  PY344(53)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาภาวะสตรี 3 หน่วย
(FEMINISM)
ปรัชญาภาวะสตรี
  PY413
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญามหายาน 3 หน่วย
(Mahayanna Buddhist Philosophy)
หลักคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ปรัชญามาธยมิก ปรัชญาโยคาจารย์ ปรัขญาจิตอมตวาท ปรัชญามนตรยานและตันตรยาน ความคิดเรื่องสุขาวดี พุทธเกษตร และพุทธศาสนานิกายเซน
  PY413
อ่านกันเถอะ...
พุทธปรัชญามหายาน 3 หน่วย
(Mahayanna Buddhist Philosophy)
หลักคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ปรัชญามาธยมิก ปรัชญาโยคาจารย์ ปรัขญาจิตอมตวาท ปรัชญามนตรยานและตันตรยาน ความคิดเรื่องสุขาวดี พุทธเกษตร และพุทธศาสนานิกายเซน
  PY414
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม 3 หน่วย
(Introduction to Metaphysics in Buddhism)
ศึกษาธรรมชาติของชีวิตตามหลักอภิธรรม พฤติกรรมที่เกิดจากจิต สิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตสภาวะที่เป็นตัวผันแปรจริงทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบ ความสัมพันธ์ระหว่างประสาททั้ง5 กับสิ่งแวดล้อมภายนอก จุดกำเนิดเริ่มแรกของมนุษย์ภาวะผิดปรกติของการปฏิสนธิสุขและทุกข์ประจำชีวิตมนุษย์ แนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของชีวิตและหลักการปฏิบัติเพื่อความสงบของจิต
  PY414
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม 3 หน่วย
(Introduction to Metaphysics in Buddhism)
ศึกษาธรรมชาติของชีวิตตามหลักอภิธรรม พฤติกรรมที่เกิดจากจิต สิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตสภาวะที่เป็นตัวผันแปรจริงทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบ ความสัมพันธ์ระหว่างประสาททั้ง5 กับสิ่งแวดล้อมภายนอก จุดกำเนิดเริ่มแรกของมนุษย์ภาวะผิดปรกติของการปฏิสนธิสุขและทุกข์ประจำชีวิตมนุษย์ แนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของชีวิตและหลักการปฏิบัติเพื่อความสงบของจิต
  PY414(50)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม 3 หน่วย
(Introduction to metaphysics in buddhism)
ศึกษา คัมภีร์พระอภิธะรมเป็นพระธรรมที่ใช้สวดในงานศพ
  PY414(50)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม 3 หน่วย
(Introduction to metaphysics in buddhism)
ศึกษา คัมภีร์พระอภิธะรมเป็นพระธรรมที่ใช้สวดในงานศพ
  PY423
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันออก 3 หน่วย
( Philosophical Issues in Political Ideals of the Eastern World)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองของนักปรัชญาตะวันออก เช่น จีน อินเดีย และไทย
  PY423
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันออก 3 หน่วย
( Philosophical Issues in Political Ideals of the Eastern World)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองของนักปรัชญาตะวันออก เช่น จีน อินเดีย และไทย
  PY423(50)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหา ปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก 3 หน่วย
(philosophical lssue in political ldeals of the Eastern World)
สึกษา ปัญหา ปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก
  PY423(50)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหา ปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก 3 หน่วย
(philosophical lssue in political ldeals of the Eastern World)
สึกษา ปัญหา ปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก
  PY424
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาไทย 3 หน่วย
(Thai Philosophy)
ศึกษาปรัชญาอันเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิตแบบไทยในด้านชีวิตส่วนบุคคล และที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
  PY424
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาไทย 3 หน่วย
(Thai Philosophy)
ศึกษาปรัชญาอันเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิตแบบไทยในด้านชีวิตส่วนบุคคล และที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
  PY425
อ่านกันเถอะ...
ศาสนาเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Religion)
ประวัติและหลักการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ ความหมาย และองค์ประกอบของศาสนา ศาสนาในอดีตและศาสนาปัจจุบัน การจัดประเภทศาสนาต่างๆเปรียบเทียบเรื่องศาสดา วิธีการประกาศศาสดา หลักจริยธรรม พิธีกรรม พิธีสุหนัด ในศาสนาเทวนิยม เรื่องบุญ-บาป-นรก-สวรรค์ ศาสดาพยากรณ์ เรื่องเทพเจ้า ทฤษฎีการเกิดใหม่จุดหมายสูงสุดและวิธีการเข้าถึง
  PY425
อ่านกันเถอะ...
ศาสนาเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Religion)
ประวัติและหลักการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ ความหมาย และองค์ประกอบของศาสนา ศาสนาในอดีตและศาสนาปัจจุบัน การจัดประเภทศาสนาต่างๆเปรียบเทียบเรื่องศาสดา วิธีการประกาศศาสดา หลักจริยธรรม พิธีกรรม พิธีสุหนัด ในศาสนาเทวนิยม เรื่องบุญ-บาป-นรก-สวรรค์ ศาสดาพยากรณ์ เรื่องเทพเจ้า ทฤษฎีการเกิดใหม่จุดหมายสูงสุดและวิธีการเข้าถึง
  PY434
อ่านกันเถอะ...
อภิปรัชญา 3 หน่วย
(Metaphysics)
ทฤษฎีว่าด้วยความแท้จริงของนักปราชญ์ฝ่ายจิตวิทยาและสสารนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกาย อภิปรัชญากับวิทยาศาสตร์ ปัญหาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกาลและอวกาศ
  PY434
อ่านกันเถอะ...
อภิปรัชญา 3 หน่วย
(Metaphysics)
ทฤษฎีว่าด้วยความแท้จริงของนักปราชญ์ฝ่ายจิตวิทยาและสสารนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกาย อภิปรัชญากับวิทยาศาสตร์ ปัญหาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกาลและอวกาศ
  PY442(S)
อ่านกันเถอะ...
ศาสนาเปรียบเทียบ - หน่วย
(Comparative Religion)
-
  PY442(S)
อ่านกันเถอะ...
ศาสนาเปรียบเทียบ - หน่วย
(Comparative Religion)
-
  PY446
อ่านกันเถอะ...
ศาสนากับสังคม 3 หน่วย
(Religion and Society)
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของศาสนาต่างๆในสังคมที่นับถือศาสนานั้นๆเน้นบทบาทและอิทธิพลระหว่างศาสนากับสังคมในด้านความคิด แนวทางดำรงชีวิตพฤติกรรมของมนุษย์ และปรากฎการณ์ของสังคมนั้นๆรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบสังคมของศาสนานั้นๆ
  PY446
อ่านกันเถอะ...
ศาสนากับสังคม 3 หน่วย
(Religion and Society)
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของศาสนาต่างๆในสังคมที่นับถือศาสนานั้นๆเน้นบทบาทและอิทธิพลระหว่างศาสนากับสังคมในด้านความคิด แนวทางดำรงชีวิตพฤติกรรมของมนุษย์ และปรากฎการณ์ของสังคมนั้นๆรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบสังคมของศาสนานั้นๆ
  PY446(47)
อ่านกันเถอะ...
ศาสนากับสังคม 3 หน่วย
(Religion and Society )
-
  PY446(47)
อ่านกันเถอะ...
ศาสนากับสังคม 3 หน่วย
(Religion and Society )
-