รายวิชา PY423 ปัญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันออก ( Philosophical Issues in Political Ideals of the Eastern World)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : คำแนะนำเบื้องต้น
  บทที่2 : ธรรมะกับปัญหาการเมืองการปกครองของจีน
  บทที่3 : ธรรมะกับปัญหาการเมืองการปกครองของอินเดีย
  บทที่4 : ราชธรรมกับการปกครองระบอบราชาธิปไตย
  บทที่5 : จักกวัตติวัตรกับการปกครองระบอบราชาธิปไตย
  บทที่6 : ราชสงเคราะห์กับการปกครองระบอบราชาธิปไตย
  บทที่7 : ธรรมะกับปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
  บทที่8 : ราชธรรมกับการปกครองระบอบราชาธิปไตยของไทย
  บทที่9 : จักกวัตติวัตรกับการปกครองระบอบราชาธิปไตยของไทย
  บทที่10 : ราชสงเคราะห์กับการปกครองระบอบราชาธิปไตยของไทย
  บทที่11 : ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : คำแนะนำเบื้องต้น
  บทที่2 : ธรรมะกับปัญหาการเมืองการปกครองของจีน
  บทที่3 : ธรรมะกับปัญหาการเมืองการปกครองของอินเดีย
  บทที่4 : ราชธรรมกับการปกครองระบอบราชาธิปไตย
  บทที่5 : จักกวัตติวัตรกับการปกครองระบอบราชาธิปไตย
  บทที่6 : ราชสงเคราะห์กับการปกครองระบอบราชาธิปไตย
  บทที่7 : ธรรมะกับปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
  บทที่8 : ราชธรรมกับการปกครองระบอบราชาธิปไตยของไทย
  บทที่9 : จักกวัตติวัตรกับการปกครองระบอบราชาธิปไตยของไทย
  บทที่10 : ราชสงเคราะห์กับการปกครองระบอบราชาธิปไตยของไทย
  บทที่11 : ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference