รายวิชา PY414(50) ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม (Introduction to meta[hysics in duddhism)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจง
  สารบัญ
  บทที่1 ความนำเบื้องต้น
  บทที่2 ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะจิต
  บบที่3 สภาวะที่ผันแปรจิต
  บทที่4 บทบาทของจิต
  บทที่5 วิถีจิต
  บทที่6 จิตนอกวิถี
  บทที่7 กรรมและผลของกรรม
  บทที่8 กายวิภาค
  บทที่9 สภาวะธรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิต
  บทที่10 สายโซ่ชีวิต
  บทที่11 ภาคปฏิบัติ
  คำศัพท์วิชาการ
  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจง
  สารบัญ
  บทที่1 ความนำเบื้องต้น
  บทที่2 ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะจิต
  บบที่3 สภาวะที่ผันแปรจิต
  บทที่4 บทบาทของจิต
  บทที่5 วิถีจิต
  บทที่6 จิตนอกวิถี
  บทที่7 กรรมและผลของกรรม
  บทที่8 กายวิภาค
  บทที่9 สภาวะธรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิต
  บทที่10 สายโซ่ชีวิต
  บทที่11 ภาคปฏิบัติ
  คำศัพท์วิชาการ