รายวิชา PY414 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม (Introduction to Metaphysics in Buddhism)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เรื่อง
  บทที่1 : ความนำเบื้องต้น
  บทที่2 : ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะจิต
  บทที่3 : สภาวะที่ผันแปรจิต
  บทที่4 : บทบาทของจิต
  บทที่5 : วิถีจิต
  บทที่6 : จิตนอกวิถี
  บทที่7 : กรรมและผลของกรรม
  บทที่8 : กายวิภาค
  บทที่9 : สภาวะธรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิต
  บทที่10 : สายโซ่ชีวิต
  บทที่11 : ภาคปฏิบัติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เรื่อง
  บทที่1 : ความนำเบื้องต้น
  บทที่2 : ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะจิต
  บทที่3 : สภาวะที่ผันแปรจิต
  บทที่4 : บทบาทของจิต
  บทที่5 : วิถีจิต
  บทที่6 : จิตนอกวิถี
  บทที่7 : กรรมและผลของกรรม
  บทที่8 : กายวิภาค
  บทที่9 : สภาวะธรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิต
  บทที่10 : สายโซ่ชีวิต
  บทที่11 : ภาคปฏิบัติ
  บรรณานุกรม : Reference