รายวิชา PY100 หลักการดำรงชีวิตในสังคม (Principles for living in a Soligion)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หลักการดำรงชีวิตในสังคม
  บทที่2 : กำเนิดและความหมายของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและศาสนา
  บทที่3 : ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
  บทที่4 : มนุษย์กับค่านิยมและเกณฑ์ตัดสินค่านิยม
  บทที่5 : การพัฒนาชีวิตและการแก้ไขปัญหาชีวิตตามหลักปรัชญา
  บทที่6 : ปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขตามหลักศาสนา
  บทที่7 : หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม
  บทที่8 : หลักธรรมของผู้บริหาร
  บทที่9 : ปรัชญาครองรัก - ครองเรือน
  บทที่10 : อาชีพกับคุณธรรม
  บทที่11 : จุดหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ตามหลักปรัชญาและศาสนา
  บทที่12 : ชีวิตกับความตาย
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หลักการดำรงชีวิตในสังคม
  บทที่2 : กำเนิดและความหมายของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและศาสนา
  บทที่3 : ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
  บทที่4 : มนุษย์กับค่านิยมและเกณฑ์ตัดสินค่านิยม
  บทที่5 : การพัฒนาชีวิตและการแก้ไขปัญหาชีวิตตามหลักปรัชญา
  บทที่6 : ปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขตามหลักศาสนา
  บทที่7 : หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม
  บทที่8 : หลักธรรมของผู้บริหาร
  บทที่9 : ปรัชญาครองรัก - ครองเรือน
  บทที่10 : อาชีพกับคุณธรรม
  บทที่11 : จุดหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ตามหลักปรัชญาและศาสนา
  บทที่12 : ชีวิตกับความตาย
  บรรณานุกรม: Reference