รายวิชา PY234 ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) (Epistemology (PY 243))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ญาณวิทยา
  บทที่2 : วิวัฒนาการแห่งความรู้ของมนุษย์
  บทที่3 : ญาณวิทยาของโสเครตีสและเพลโต
  บทที่4 : อะไรคือสิ่งที่เรารู้
  บทที่5 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้
  บทที่6 : ทฤษฎีอนุมานนิยมหรือทฤษฎีความรู้เชิงวิจารณ์
  บทที่7 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ (ต่อ)
  บทที่8 : ทฤษฎีความรู้ปลีกย่อยและวิธีการสร้างความรู้
  บทที่9 : อวกาศ, กาล, เนื้อสารและความเป็นเหตุและผล...
  บทที่10 : ญาณวิทยาของอินเดีย
  บทที่11 : ญาณวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ญาณวิทยา
  บทที่2 : วิวัฒนาการแห่งความรู้ของมนุษย์
  บทที่3 : ญาณวิทยาของโสเครตีสและเพลโต
  บทที่4 : อะไรคือสิ่งที่เรารู้
  บทที่5 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้
  บทที่6 : ทฤษฎีอนุมานนิยมหรือทฤษฎีความรู้เชิงวิจารณ์
  บทที่7 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ (ต่อ)
  บทที่8 : ทฤษฎีความรู้ปลีกย่อยและวิธีการสร้างความรู้
  บทที่9 : อวกาศ, กาล, เนื้อสารและความเป็นเหตุและผล...
  บทที่10 : ญาณวิทยาของอินเดีย
  บทที่11 : ญาณวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา
  บรรณานุกรม : Reference