รายวิชา PY212(50) หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Buddhist Psychological Principles)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 จิต
  บทที่3 เจตสิก
  บทที่4 ประเภทของจิต
  บทที่5 การงานของจิต
  บทที่6 การพัฒนาจิต
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 จิต
  บทที่3 เจตสิก
  บทที่4 ประเภทของจิต
  บทที่5 การงานของจิต
  บทที่6 การพัฒนาจิต
  บรรณานุกรม