รายวิชา PY105 ตรรกวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Logic)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ขอบเขตของตรรกวิทยา
  บทที่2 : หลักมูลฐานของตรรกวิทยา
  บทที่3 : ศัพท์
  บทที่4 : ความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์
  บทที่5 : การนิยามศัพท์
  บทที่6 : การจัดพวกทางตรรกวิทยา
  บทที่7 : ประพจน์
  บทที่8 : ความเป็นปรปักษ์ของประพจน์
  บทที่9 : การคิดหาเหตุผลโดยตรง
  บทที่10 : ช่วงความคิด
  บทที่11 : ช่วงความคิดผสม
  บทที่12 : ช่วงความคิดชนิดย่อและชนิดรวม
  บทที่13 : ช่วงความคิดชนิดรวมแบบย่อ
  บทที่14 : การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย
  บทที่15 : ความฟั่นแฝงในการคิดหาเหตุผล
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ขอบเขตของตรรกวิทยา
  บทที่2 : หลักมูลฐานของตรรกวิทยา
  บทที่3 : ศัพท์
  บทที่4 : ความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์
  บทที่5 : การนิยามศัพท์
  บทที่6 : การจัดพวกทางตรรกวิทยา
  บทที่7 : ประพจน์
  บทที่8 : ความเป็นปรปักษ์ของประพจน์
  บทที่9 : การคิดหาเหตุผลโดยตรง
  บทที่10 : ช่วงความคิด
  บทที่11 : ช่วงความคิดผสม
  บทที่12 : ช่วงความคิดชนิดย่อและชนิดรวม
  บทที่13 : ช่วงความคิดชนิดรวมแบบย่อ
  บทที่14 : การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย
  บทที่15 : ความฟั่นแฝงในการคิดหาเหตุผล
  บรรณานุกรม : Reference