รายวิชา PY316(50) พุทธปรัชญาเถรวาท (Theravada Buddhist Philosophy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 สมาธิ
  บทที่3 ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคในการเจริญสมาธิ
  บทที่4 กสิณ 10 และ อสุภ 10
  บทที่5 อนุสติ 10
  บทที่6 พหรมวิหาร 4 และ อาหาเรปฎิกูลสัญยา
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 สมาธิ
  บทที่3 ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคในการเจริญสมาธิ
  บทที่4 กสิณ 10 และ อสุภ 10
  บทที่5 อนุสติ 10
  บทที่6 พหรมวิหาร 4 และ อาหาเรปฎิกูลสัญยา