รายวิชา PY313 พุทธปรัชญาเถรวาท (Theravada Buddhist Philosophy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : แนวคิดทางอภิปรัชญา
  บทที่3 : อริยสัจ : ทางแก้ปัญหาอภิปรัชญา
  บทที่4 : ไตรลักษณ์ : สัจจะแห่งชีวิต
  บทที่5 : ปฏิจจสมุปบาท : หลักญาณวิทยา
  บทที่6 : กรรม : พื้นฐานทางจริยศาสตร์
  บทที่7 : หลักจริยศาสตร์
  บทที่8 : ความไม่ประมาท : สัจธรรมสากล
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : แนวคิดทางอภิปรัชญา
  บทที่3 : อริยสัจ : ทางแก้ปัญหาอภิปรัชญา
  บทที่4 : ไตรลักษณ์ : สัจจะแห่งชีวิต
  บทที่5 : ปฏิจจสมุปบาท : หลักญาณวิทยา
  บทที่6 : กรรม : พื้นฐานทางจริยศาสตร์
  บทที่7 : หลักจริยศาสตร์
  บทที่8 : ความไม่ประมาท : สัจธรรมสากล