รายวิชา PY105(46) ตรรกวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Logic)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ : Content
  คำนำ : Introduction
  การประเมินผลก่อนเรียน
  ตอนที่1 : บทนำ
  บทที่ 1 : ความคิดพื้นฐาน
  ตอนที่2 : ตรรกวิทยาอุปนัย
  บทที่ 2 : การอ้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและวิธีการของมิลล์
  บทที่ 3 : การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐาน
  บทที่ 4 : การอ้างเหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ
  บทที่ 5 : การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสถิติ
  ตอนที่3 : ตรรกวิทยานิรนัย
  บทที่ 6 : ประพจน์
  บทที่ 6 : ประพจน์(ต่อ)
  บทที่ 7 : การคิดหาเหตุผลโดยตรง
  บทที่ 8 : ตรรกบท
  บทที่ 9 : ตรรกบทชนิดย่อ
  บทที่ 10 : ตรรกบทชนิดรวมและตรรกบทชนิดรวมแบบย่อ
  บทที่ 11 : ตรรกบทแบบผสม
  ตอนที่4 : เหตุผลวิบัติ
  บทที่ 12 : เหตุผลวิบัติ
  การประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยการประเมินผลก่อนเรียน
  เฉลยกิจกรรมการเรียน
  เฉลยกิจกรรมการเรียน(ต่อ)
  เฉลยการประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  สารบัญ : Content
  คำนำ : Introduction
  การประเมินผลก่อนเรียน
  ตอนที่1 : บทนำ
  บทที่ 1 : ความคิดพื้นฐาน
  ตอนที่2 : ตรรกวิทยาอุปนัย
  บทที่ 2 : การอ้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและวิธีการของมิลล์
  บทที่ 3 : การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐาน
  บทที่ 4 : การอ้างเหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ
  บทที่ 5 : การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสถิติ
  ตอนที่3 : ตรรกวิทยานิรนัย
  บทที่ 6 : ประพจน์
  บทที่ 6 : ประพจน์(ต่อ)
  บทที่ 7 : การคิดหาเหตุผลโดยตรง
  บทที่ 8 : ตรรกบท
  บทที่ 9 : ตรรกบทชนิดย่อ
  บทที่ 10 : ตรรกบทชนิดรวมและตรรกบทชนิดรวมแบบย่อ
  บทที่ 11 : ตรรกบทแบบผสม
  ตอนที่4 : เหตุผลวิบัติ
  บทที่ 12 : เหตุผลวิบัติ
  การประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยการประเมินผลก่อนเรียน
  เฉลยกิจกรรมการเรียน
  เฉลยกิจกรรมการเรียน(ต่อ)
  เฉลยการประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม