รายวิชา PY317 มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา (Buddhist Concept of Man and the Truth of Life)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิต
  บทที่2 : องค์ประกอบและความเป็นจริงของชีวิต
  บทที่3 : ความทุกข์
  บทที่4 : เหตุเกิดแห่งทุกข์
  บทที่5 : ความดับทุกข์
  บทที่6 : ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
  บทที่7 : มนุษย์กับการดับทุกข์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิต
  บทที่2 : องค์ประกอบและความเป็นจริงของชีวิต
  บทที่3 : ความทุกข์
  บทที่4 : เหตุเกิดแห่งทุกข์
  บทที่5 : ความดับทุกข์
  บทที่6 : ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
  บทที่7 : มนุษย์กับการดับทุกข์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference