รายวิชา PY316 การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา (Buddhist Meditation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : สมาธิ
  บทที่3 : ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคในการเจริญสมาธิ
  บทที่4 : กสิณ 10 และ อสุภ 10
  บทที่5 : อนุสติ 10
  บทที่6 : พรหมวิหาร 4 และ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
  บทที่7 : สรุป
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : สมาธิ
  บทที่3 : ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคในการเจริญสมาธิ
  บทที่4 : กสิณ 10 และ อสุภ 10
  บทที่5 : อนุสติ 10
  บทที่6 : พรหมวิหาร 4 และ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
  บทที่7 : สรุป
  บรรณานุกรม : Reference