รายวิชา PY236(47) ปรัชญาจิต (Pholosophy of Mind)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ทวินิยม : ความเป็นจริง 2 สิ่ง
  บทที่3 : นิยัตินิยม : จิตดำเนินแบบเชิงกล
  บทที่4 : จิตนิยม : จิตเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่
  บทที่5 : ประจักษนิยม : จิตคือความคิดและประสาทสัมผัส
  บทที่6 : ทฤษฏีลักษณะควบคู่ : จิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกัน
  บทที่7 : ปรากฏการณ์นิยม : ประสบการณ์ภายในจิต
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ทวินิยม : ความเป็นจริง 2 สิ่ง
  บทที่3 : นิยัตินิยม : จิตดำเนินแบบเชิงกล
  บทที่4 : จิตนิยม : จิตเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่
  บทที่5 : ประจักษนิยม : จิตคือความคิดและประสาทสัมผัส
  บทที่6 : ทฤษฏีลักษณะควบคู่ : จิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกัน
  บทที่7 : ปรากฏการณ์นิยม : ประสบการณ์ภายในจิต
  บรรณานุกรม : Reference