รายวิชา PY107 หลักการใช้เหตุผล (Reasoning)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ภาษาและตรรกวิทยา
  บทที่3 : เหตุผลในความคิดและเหตุที่แสดงออกมา
  บทที่4 : เทอม
  บทที่5 : ประโยคตรรกวิทยา
  บทที่6 : การอนุมานตรง
  บทที่7 : รูปนิรนัย
  บทที่8 : เหตุผลย่อ
  บทที่9 : กฎแห่งความคิด
  บรรณานุกรมตอนที่1 : Reference
  บทที่10 : ข้อบกพร่องของภาษาและการทิ้งเหตุผล
  บทที่11 : การวิเคราะห์เหตุผลในภาษา
  บทที่12 : ความาจริง - เท็จของข้อความ
  บทที่13 : การอ้างเหตุผลจากประสบการณ์
  บทที่14 : การค้นหาสาเหตุ
  บทที่15 : การสรุปผลจากประสบการณ์
  บทที่16 : การใช้เหตุผลกับวิทยาศาสตร์
  บรรณานุกรมตอนที่2 : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ภาษาและตรรกวิทยา
  บทที่3 : เหตุผลในความคิดและเหตุที่แสดงออกมา
  บทที่4 : เทอม
  บทที่5 : ประโยคตรรกวิทยา
  บทที่6 : การอนุมานตรง
  บทที่7 : รูปนิรนัย
  บทที่8 : เหตุผลย่อ
  บทที่9 : กฎแห่งความคิด
  บรรณานุกรมตอนที่1 : Reference
  บทที่10 : ข้อบกพร่องของภาษาและการทิ้งเหตุผล
  บทที่11 : การวิเคราะห์เหตุผลในภาษา
  บทที่12 : ความาจริง - เท็จของข้อความ
  บทที่13 : การอ้างเหตุผลจากประสบการณ์
  บทที่14 : การค้นหาสาเหตุ
  บทที่15 : การสรุปผลจากประสบการณ์
  บทที่16 : การใช้เหตุผลกับวิทยาศาสตร์
  บรรณานุกรมตอนที่2 : Reference