รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PC103
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาทั่วไป 3 หน่วย
(General Psychology)
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความตากต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
  PC103
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาทั่วไป 3 หน่วย
(General Psychology)
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความตากต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
  PC163
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 3 หน่วย
(Applied Social Psychology)
ศึกษาปัญหาของนักเรียนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในบทบาท และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นที่มีต่อสังคม ศคกษการรวมของกลุ่มชน ทัศนคติและบรรทัดฐานของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อ(ควรเรียนกระบวนวิชาPC103มาก่อนและเปิดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตร์เท่านั้น)
  PC163
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 3 หน่วย
(Applied Social Psychology)
ศึกษาปัญหาของนักเรียนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในบทบาท และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นที่มีต่อสังคม ศคกษการรวมของกลุ่มชน ทัศนคติและบรรทัดฐานของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อ(ควรเรียนกระบวนวิชาPC103มาก่อนและเปิดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตร์เท่านั้น)
  PC163(S)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมไทย ประยุกต์ในระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนา - หน่วย
(Thai Social Psycholog In Education For Development )
-
  PC163(S)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมไทย ประยุกต์ในระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนา - หน่วย
(Thai Social Psycholog In Education For Development )
-
  PC193
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา 3 หน่วย
(Psychology of Development and Education)
ศึกษาหลักการพัฒนาการของมนุษย์โดยให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของการพัฒนา เน้นวัยเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งการปรับตัวของครูให้เข้ากับเด็กวัยต่างๆโดยเข้าใจถึงความตกต่างระหว่างบุคคล(ควรเรียนกระบวนวิชาPC103มาก่อน และเปิดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตร์เท่านั้น)
  PC193
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา 3 หน่วย
(Psychology of Development and Education)
ศึกษาหลักการพัฒนาการของมนุษย์โดยให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของการพัฒนา เน้นวัยเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งการปรับตัวของครูให้เข้ากับเด็กวัยต่างๆโดยเข้าใจถึงความตกต่างระหว่างบุคคล(ควรเรียนกระบวนวิชาPC103มาก่อน และเปิดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตร์เท่านั้น)
  PC209
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาบุคคลิกภาพและการปรับตัว 3 หน่วย
(Psychology of Personality and Adjustment)
ศึกษาบุคคลิกภาพดดยอาศัยระเบียบวิธทางวิทยาศาตร์ ทฤษฎีบุคคลิกภาพ วิธีวัดบุคลิกภาพความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพและสังคม วัฒนธรรมการ การปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวด้านส่วนบุคคล
  PC209
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาบุคคลิกภาพและการปรับตัว 3 หน่วย
(Psychology of Personality and Adjustment)
ศึกษาบุคคลิกภาพดดยอาศัยระเบียบวิธทางวิทยาศาตร์ ทฤษฎีบุคคลิกภาพ วิธีวัดบุคลิกภาพความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพและสังคม วัฒนธรรมการ การปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวด้านส่วนบุคคล
  PC213
อ่านกันเถอะ...
ความจำของมนุษย์ 3 หน่วย
(Human Memory)
ศึกษาเกี่ยวกับความจำ วิธทดสอบความจำ ระบบความจำ อันได้แก่ ความจำระระสั้นและความจำระยะยาว นอกจากนี้ยังศึกษาถึงทฤษฎีความจำ ทฤษฎีการลืมรวมทั้งวอธีการปรับรุงความจำ
  PC213
อ่านกันเถอะ...
ความจำของมนุษย์ 3 หน่วย
(Human Memory)
ศึกษาเกี่ยวกับความจำ วิธทดสอบความจำ ระบบความจำ อันได้แก่ ความจำระระสั้นและความจำระยะยาว นอกจากนี้ยังศึกษาถึงทฤษฎีความจำ ทฤษฎีการลืมรวมทั้งวอธีการปรับรุงความจำ
  PC216
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการเรียนการสอนแบบสืบสอนสอบสวน 3 หน่วย
(Psychology of Investigative Instruction and Learning : An Inquiry Approach)
ศึกษาจิตวิทยาในระบบการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการบาบาทสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมเน้นการตั้งคำถามเป็นสื่อสำคัญในการแสวงหาความจริงและวิธีแก้ปัญหาแบบสืบสวนสอบสวนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นเน้นจริยนิสัยเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนการศึกษาจิตวิทยาการเรยีนการสินสังกัปหลายประการ วิธีแก้ปัญหาวิธีคิดสร้างสรรคNปฏิบัติในรูปของการสร้างชุดการเรียนการสอนแบสืบสอนสอบสอนในลักษณะบูรณาการ
  PC216
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการเรียนการสอนแบบสืบสอนสอบสวน 3 หน่วย
(Psychology of Investigative Instruction and Learning : An Inquiry Approach)
ศึกษาจิตวิทยาในระบบการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการบาบาทสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมเน้นการตั้งคำถามเป็นสื่อสำคัญในการแสวงหาความจริงและวิธีแก้ปัญหาแบบสืบสวนสอบสวนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นเน้นจริยนิสัยเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนการศึกษาจิตวิทยาการเรยีนการสินสังกัปหลายประการ วิธีแก้ปัญหาวิธีคิดสร้างสรรคNปฏิบัติในรูปของการสร้างชุดการเรียนการสอนแบสืบสอนสอบสอนในลักษณะบูรณาการ
  PC263
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Social Psychology)
ศึกษากระบวนการสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์ ซึ่งบุคคลได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่นการพัฒนาของตนเอง บทบทาททางพฤติกรรม บรรทัดฐานของสังคม การรับวัฒนธรรมเจตคติผู้นำ และการโฆษณาชวนเชื่อ
  PC263
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Social Psychology)
ศึกษากระบวนการสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์ ซึ่งบุคคลได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่นการพัฒนาของตนเอง บทบทาททางพฤติกรรม บรรทัดฐานของสังคม การรับวัฒนธรรมเจตคติผู้นำ และการโฆษณาชวนเชื่อ
  PC263(51)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Social Psychology)
ศึกษา ธรรมชาติ ของมนุษย์เกิดมามักจะถูกแวดล้อมโดยสังคม
  PC263(51)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Social Psychology)
ศึกษา ธรรมชาติ ของมนุษย์เกิดมามักจะถูกแวดล้อมโดยสังคม
  PC265
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาอคติ - หน่วย
(Psychology of Prejudice)
-
  PC265
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาอคติ - หน่วย
(Psychology of Prejudice)
-
  PC266(55)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY)
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
  PC266(55)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY)
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
  PC267
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล - หน่วย
(Group Process in Homan Relations )
-
  PC267
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล - หน่วย
(Group Process in Homan Relations )
-
  PC273
อ่านกันเถอะ...
ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Social Attitudes)
-
  PC273
อ่านกันเถอะ...
ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Social Attitudes)
-
  PC290
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการ 3 หน่วย
(Developmental Psychology)
ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ระหว่างระยะอยุ่ในครรภ์ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยชรา
  PC290
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการ 3 หน่วย
(Developmental Psychology)
ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ระหว่างระยะอยุ่ในครรภ์ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยชรา
  PC290(54)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการ 3 หน่วย
(DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY)
จิตวิทยาพัฒนาการ
  PC290(54)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการ 3 หน่วย
(DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY)
จิตวิทยาพัฒนาการ
  PC293(55)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาเด็ก 3 หน่วย
(CHILD PSYCHOLOGY)
  PC293(55)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาเด็ก 3 หน่วย
(CHILD PSYCHOLOGY)
  PC293(55)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาเด็ก 3 หน่วย
(CHILD PSYCHOLOGY)
จิตวิทยาเด็ก
  PC293(55)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาเด็ก 3 หน่วย
(CHILD PSYCHOLOGY)
จิตวิทยาเด็ก
  PC296
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาผู้สูงอายุ 3 หน่วย
(Psychology of Aging)
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยชรา โดยเฉพาะลักษณะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เน้นถึงปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของวัยชรา รวมทั้งวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลในวัยชรา
  PC296
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาผู้สูงอายุ 3 หน่วย
(Psychology of Aging)
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยชรา โดยเฉพาะลักษณะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เน้นถึงปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของวัยชรา รวมทั้งวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลในวัยชรา
  PC296(51)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาผูสูงอายุ 3 หน่วย
(PSYCHOLOGY OF AGING)
ศึกษา สัมผัสกับผู้สูงอายุ
  PC296(51)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาผูสูงอายุ 3 หน่วย
(PSYCHOLOGY OF AGING)
ศึกษา สัมผัสกับผู้สูงอายุ
  PC297
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก 3 หน่วย
(Development Phychology for Children)
ศึกษาความหมายและทฤษฎีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กระหว่าง0-12 ปี การพัฒนาการในด้านการทำงานของกล้ามเนื้อ การใช้ภาษาความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ การปรับพฤติกรรมการเสริมแรงการสร้างแรงจูงใจสำหรับเด็ก และการสร้างวินัยในตนเอง
  PC297
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก 3 หน่วย
(Development Phychology for Children)
ศึกษาความหมายและทฤษฎีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กระหว่าง0-12 ปี การพัฒนาการในด้านการทำงานของกล้ามเนื้อ การใช้ภาษาความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ การปรับพฤติกรรมการเสริมแรงการสร้างแรงจูงใจสำหรับเด็ก และการสร้างวินัยในตนเอง
  PC297(54)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY FOR CHILDREN)
  PC297(54)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY FOR CHILDREN)
  PC303
อ่านกันเถอะ...
การทดสอบทางจิตวิทยา 3 หน่วย
(Psychological Testing)
ศึกษาหลักการ วิธีการและการนำไปใช้ของการทดสอบทางจิตวิทยารวมทั้งหลักการทางสถิติในการสร้างข้อทดสอบ การประเมินผล การแปลความหมายของแบบทดสอบ
  PC303
อ่านกันเถอะ...
การทดสอบทางจิตวิทยา 3 หน่วย
(Psychological Testing)
ศึกษาหลักการ วิธีการและการนำไปใช้ของการทดสอบทางจิตวิทยารวมทั้งหลักการทางสถิติในการสร้างข้อทดสอบ การประเมินผล การแปลความหมายของแบบทดสอบ
  PC309
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาทั่วไปขั้นสูง - หน่วย
(Advanced General Psychology)
-
  PC309
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาทั่วไปขั้นสูง - หน่วย
(Advanced General Psychology)
-
  PC313
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Experimental Psychology)
ศึกษาประเภทต่างๆ ของการทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองทางจิตวิทยาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองทางจิตวิทยาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการควบคุมตัวแปร และแบบแผนการทดลองทางจิตวิทยารวมทั้งนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง
  PC313
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Experimental Psychology)
ศึกษาประเภทต่างๆ ของการทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองทางจิตวิทยาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองทางจิตวิทยาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการควบคุมตัวแปร และแบบแผนการทดลองทางจิตวิทยารวมทั้งนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง
  PC313(H)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Experimental Psychology)
-
  PC313(H)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Experimental Psychology)
-
  PC315
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการศึกษา 3 หน่วย
(Educational Psychology)
ศึกษาวิธีการ และเทคนิคของการเรียนรู้ วิธีการสอน ภาวการณ์ในห้องเรียน การปรับตัวครูความแตกต่างระหว่างบุคคลและการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล(ควรเรียนกระบวนวิชาPC203มาก่อน และสำหรับนักศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตร์ไม่ให้เลือกเรียนเป็นวิชาโทโดยเด็ดขาด)
  PC315
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการศึกษา 3 หน่วย
(Educational Psychology)
ศึกษาวิธีการ และเทคนิคของการเรียนรู้ วิธีการสอน ภาวการณ์ในห้องเรียน การปรับตัวครูความแตกต่างระหว่างบุคคลและการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล(ควรเรียนกระบวนวิชาPC203มาก่อน และสำหรับนักศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตร์ไม่ให้เลือกเรียนเป็นวิชาโทโดยเด็ดขาด)
  PC315(54)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการศึกษา 3 หน่วย
(educational psychology)
จิตวิทยาการศึกษา
  PC315(54)
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาการศึกษา 3 หน่วย
(educational psychology)
จิตวิทยาการศึกษา
  PC328
อ่านกันเถอะ...
หลักการพื้นฐานในการบริการปรึกษา 3 หน่วย
(Foundations of Counseling)
ศึกษาพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและกลวิธีการบริการปรึกษา
  PC328
อ่านกันเถอะ...
หลักการพื้นฐานในการบริการปรึกษา 3 หน่วย
(Foundations of Counseling)
ศึกษาพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและกลวิธีการบริการปรึกษา
  PC328(H)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการให้คำปรึกษา - หน่วย
(Techniques in Counseling)
-
  PC328(H)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการให้คำปรึกษา - หน่วย
(Techniques in Counseling)
-
  PC333
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ 3 หน่วย
(Techniques in Career Planning and Information Service)
ศึกษาทฤษฎีทางอาชีพ และการจัดข้อสนเทศทางอาชีพ ตลอดจนเทคนิคการวางแผนและการเข้าสู่อาชีพ
  PC333
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ 3 หน่วย
(Techniques in Career Planning and Information Service)
ศึกษาทฤษฎีทางอาชีพ และการจัดข้อสนเทศทางอาชีพ ตลอดจนเทคนิคการวางแผนและการเข้าสู่อาชีพ
  PC335
อ่านกันเถอะ...
บริการฟื้นฟูบำบัดทางจิตเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Psychololgical Rehabilbitation Service)
ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายของการฟื้นฟูบำบัดทางจิต บทบาทของบุคคลากร้านการฟื้นฟูบำบัดทางจิตและธรรมชาติของแหล่งการฟื้นฟูบำบัดทางจิต
  PC335
อ่านกันเถอะ...
บริการฟื้นฟูบำบัดทางจิตเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Psychololgical Rehabilbitation Service)
ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายของการฟื้นฟูบำบัดทางจิต บทบาทของบุคคลากร้านการฟื้นฟูบำบัดทางจิตและธรรมชาติของแหล่งการฟื้นฟูบำบัดทางจิต
  PC343
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(Theories of Personality)
ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและการทำงานทางบุคลิกภาพ โดยเน้นบุคลิกภาพที่ปกติ รวมทั้งปัญหาการพัฒนาการ ตลอดจนวิธีการที่แต่ละทฤษฏีใช้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
  PC343
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(Theories of Personality)
ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและการทำงานทางบุคลิกภาพ โดยเน้นบุคลิกภาพที่ปกติ รวมทั้งปัญหาการพัฒนาการ ตลอดจนวิธีการที่แต่ละทฤษฏีใช้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
  PC345
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Clinical Psychology)
ศึกษาถึงความหมายปัญหาความผิดปกติต่างๆวิธีการรักษาลักษณะพื้นฐานของเครื่องมือทดสอบ ตลอดจนงานของนักจิตวิทยาคลินิค(ควรเรียนกระบวนวิชา PC245มาก่อน)
  PC345
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Clinical Psychology)
ศึกษาถึงความหมายปัญหาความผิดปกติต่างๆวิธีการรักษาลักษณะพื้นฐานของเครื่องมือทดสอบ ตลอดจนงานของนักจิตวิทยาคลินิค(ควรเรียนกระบวนวิชา PC245มาก่อน)
  PC360
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาความแตกต่าง 3 หน่วย
(Differential Psychology)
ศึกษาธรรมชาติและขอบข่ายของความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งสาเหตุของความแตกต่างในด้านสติปัญญา บุคลิภาพ อารมณ์ สังคม พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม
  PC360
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาความแตกต่าง 3 หน่วย
(Differential Psychology)
ศึกษาธรรมชาติและขอบข่ายของความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งสาเหตุของความแตกต่างในด้านสติปัญญา บุคลิภาพ อารมณ์ สังคม พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม
  PC396
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Psychology for Exceptional Chidren)
เป็นการศึกษาเพื่อความรู้ ความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมพิเศษ สาเหตุของความพิการตลอดทั้งวิธีการช่วยเหลือและส่งเสรืมเด็กพิเศษแต่ละประเภท เพื่อให้เด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถปรับตัวทั้งด้านอารมณ์ จิตใจสังคม และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลทั้งในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
  PC396
อ่านกันเถอะ...
จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Psychology for Exceptional Chidren)
เป็นการศึกษาเพื่อความรู้ ความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมพิเศษ สาเหตุของความพิการตลอดทั้งวิธีการช่วยเหลือและส่งเสรืมเด็กพิเศษแต่ละประเภท เพื่อให้เด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถปรับตัวทั้งด้านอารมณ์ จิตใจสังคม และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลทั้งในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
  PC420(50)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา 3 หน่วย
(Practicum in Counseling)
ศึกษา การฝึกทักษะในการให้คำปรึกษาเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
  PC420(50)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา 3 หน่วย
(Practicum in Counseling)
ศึกษา การฝึกทักษะในการให้คำปรึกษาเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
  PC422
อ่านกันเถอะ...
วิธีการสอนวิชาแนะแนว 3 หน่วย
(METHODS OF GUIDANCE TEACHING)
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ประกอบด้วย หลักสูตร บริการแนะแนว ตอนที่ 2 ประกอบด้วย จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 3 ประกอบด้วย อาจารย์แนะแนว จิตวิทยาการเรียนรู้วิชาแนะแนว และการเขียนแผนการสอนวิชาแนะแนว ดังนั้นเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้จึงสามารถประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษา หรือผู้สนใจในการออกแบบและจัดการแผนการเรียนรู้วิชาแนะแนวให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
  PC422
อ่านกันเถอะ...
วิธีการสอนวิชาแนะแนว 3 หน่วย
(METHODS OF GUIDANCE TEACHING)
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ประกอบด้วย หลักสูตร บริการแนะแนว ตอนที่ 2 ประกอบด้วย จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 3 ประกอบด้วย อาจารย์แนะแนว จิตวิทยาการเรียนรู้วิชาแนะแนว และการเขียนแผนการสอนวิชาแนะแนว ดังนั้นเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้จึงสามารถประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษา หรือผู้สนใจในการออกแบบและจัดการแผนการเรียนรู้วิชาแนะแนวให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
  PC429
อ่านกันเถอะ...
การฝึกภาคปฏิบัติทางการแนะแนวและให้คำปรึกษา 6 หน่วย
(Parcticum in Guidance and Counselin)
ฝึกภาคปฏิบัติงานด้านการแนะแนว และการให้บริการปรึกษา รวมทั้งการศึกษาปัญหาต่างๆเป็นรายบุคคล(เปิดสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนวเป็นวิชาเอกและนักศึกษาต้องติดต่อผู้สอนก่อนลทะเบียน)
  PC429
อ่านกันเถอะ...
การฝึกภาคปฏิบัติทางการแนะแนวและให้คำปรึกษา 6 หน่วย
(Parcticum in Guidance and Counselin)
ฝึกภาคปฏิบัติงานด้านการแนะแนว และการให้บริการปรึกษา รวมทั้งการศึกษาปัญหาต่างๆเป็นรายบุคคล(เปิดสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนวเป็นวิชาเอกและนักศึกษาต้องติดต่อผู้สอนก่อนลทะเบียน)
  PC444
อ่านกันเถอะ...
สุขภาพจิตและมนุษย์สัมพันธ์ในชุมชน 3 หน่วย
(Human Relation in Community)
ศึกษาเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหสทางด้านจิตใจแก่ชุมชน โดยเรียนรู้สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต หลักการป้องกัน การจัดโปรแกรมทางสุขภาพจิตและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเกิดปฏิบัติงานในชุมชน
  PC444
อ่านกันเถอะ...
สุขภาพจิตและมนุษย์สัมพันธ์ในชุมชน 3 หน่วย
(Human Relation in Community)
ศึกษาเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหสทางด้านจิตใจแก่ชุมชน โดยเรียนรู้สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต หลักการป้องกัน การจัดโปรแกรมทางสุขภาพจิตและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเกิดปฏิบัติงานในชุมชน
  PC450(47)
อ่านกันเถอะ...
จิตพยาธิวิทยา 3 หน่วย
(Psychopathology)
-
  PC450(47)
อ่านกันเถอะ...
จิตพยาธิวิทยา 3 หน่วย
(Psychopathology)
-
  PC460(51)
อ่านกันเถอะ...
ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา 3 หน่วย
(Systems and Theoriws in Pstchology)
ศึกษา ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อใช้เป็นตำราที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกจิวิทยาสามารถอ่านและเข้าใจได้
  PC460(51)
อ่านกันเถอะ...
ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา 3 หน่วย
(Systems and Theoriws in Pstchology)
ศึกษา ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อใช้เป็นตำราที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกจิวิทยาสามารถอ่านและเข้าใจได้