รายวิชา PC335 บริการฟื้นฟูบำบัดทางจิตเบื้องต้น (Introduction to Psychololgical Rehabilbitation Service)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : หลักการให้บริการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  บทที่ 3 : วิธีการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  บทที่ 4 : การให้คำศึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  บทที่ 5 : บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : หลักการให้บริการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  บทที่ 3 : วิธีการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  บทที่ 4 : การให้คำศึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  บทที่ 5 : บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฟื้นฟูสมรภาพทางจิต
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference