รายวิชา PC450(47) จิตพยาธิวิทยา (Psychopathology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ตอนที่1 : บทที่ 1 จิตพยาธิวิทยา
  ตอนที่1 : บทที่ 2 เกณฑ์สำหรับความผิดปกติทางจิต
  ตอนที่1 : บทที่ 3 ทฤษฎีจิตวทยาและการรักษา
  ตอนที่2 : บทที่ 4 ความผิดปกติทางสมองและพัฒนาการ
  ตอนที่ : บทที่ 5 กลุ่มพฤติกรรมผิดปกติในเด็กวัยรุ่น
  ตอนที่2 : บทที่ 6 ปัญหา พฤติกรรม และความผิดปกติของการปรับตัว
  ตอนที่3 : บทที่ 7 บุคลิกภาพแปรปรวน
  ตอนที่3 : บทที่ 8 ความผิดปกติทางเพศและความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ
  ตอนที่4 : บทที่ 9 กระบวนการรับรู้บกพร่องเนื่องจากสาเหตุทางกาย
  ตอนที่4 : บทที่ 10 กลุ่มอาการทางประสาท
  ตอนที่4 : บทที่ 11 โรคจิตเภทผิดปกติทางอารมณ์
  ตอนที่5: บทที่ 12 ศัพท์ที่ใช้บ่อยในโรคทางจิต แบบประเมินผลหลังเรียน แบบประเมินผลก่อนและหลังเรียน เฉลยคำตอบกิจกรรและแบบฝึกหัดท้ายบท
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supprement
  ตอนที่1 : บทที่ 1 จิตพยาธิวิทยา
  ตอนที่1 : บทที่ 2 เกณฑ์สำหรับความผิดปกติทางจิต
  ตอนที่1 : บทที่ 3 ทฤษฎีจิตวทยาและการรักษา
  ตอนที่2 : บทที่ 4 ความผิดปกติทางสมองและพัฒนาการ
  ตอนที่ : บทที่ 5 กลุ่มพฤติกรรมผิดปกติในเด็กวัยรุ่น
  ตอนที่2 : บทที่ 6 ปัญหา พฤติกรรม และความผิดปกติของการปรับตัว
  ตอนที่3 : บทที่ 7 บุคลิกภาพแปรปรวน
  ตอนที่3 : บทที่ 8 ความผิดปกติทางเพศและความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ
  ตอนที่4 : บทที่ 9 กระบวนการรับรู้บกพร่องเนื่องจากสาเหตุทางกาย
  ตอนที่4 : บทที่ 10 กลุ่มอาการทางประสาท
  ตอนที่4 : บทที่ 11 โรคจิตเภทผิดปกติทางอารมณ์
  ตอนที่5: บทที่ 12 ศัพท์ที่ใช้บ่อยในโรคทางจิต แบบประเมินผลหลังเรียน แบบประเมินผลก่อนและหลังเรียน เฉลยคำตอบกิจกรรและแบบฝึกหัดท้ายบท
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supprement