รายวิชา PC313(H) จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น (Introduction to Experimental Psychology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : กระบวนการเรียนรู้มโนทัศน์
  บทที่ 2 : การหยั่งจิต
  บทที่ 3 : ภาพลวงตา
  บทที่ 4 : การเรียนรู้จากการเฉลยคำตอบ
  บทที่ 5 : กระบวนการจำ
  บทที่ 6 : การลืม
  บทที่ 7 : เทรชโฮล
  บทที่ 8 : การโยกย้ายการเรียนรู้
  บทที่ 9 : เกมสองคน
  บทที่10 :ผลของการเรียนรู้โดยตั้งใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยบังเอิญ
  บทที่11 : ประสาทรับสัมผัส
  บทที่12 : คำเชื่อมโยง
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : กระบวนการเรียนรู้มโนทัศน์
  บทที่ 2 : การหยั่งจิต
  บทที่ 3 : ภาพลวงตา
  บทที่ 4 : การเรียนรู้จากการเฉลยคำตอบ
  บทที่ 5 : กระบวนการจำ
  บทที่ 6 : การลืม
  บทที่ 7 : เทรชโฮล
  บทที่ 8 : การโยกย้ายการเรียนรู้
  บทที่ 9 : เกมสองคน
  บทที่10 :ผลของการเรียนรู้โดยตั้งใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยบังเอิญ
  บทที่11 : ประสาทรับสัมผัส
  บทที่12 : คำเชื่อมโยง
  บรรณานุกรม : Reference