รายวิชา PC420(50) การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา (Practicum in Counseling)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่2 แนวทางในการปฏิบัติ
  บทที่3- ความเป็นมาเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพการให้ความช่วยเหลือ
  บทที่3 การสดงความสนใจจดจ่อและการฟัง
  บทที่5 การสื่อสารถึงความเข้าใจลึกซึ่ง
  บทที่6 การเปิดเผยตนเอง
  บทที่7 ความเฉพาะเจาะจงตรงไปตรงมา
  บทที่8 การแสดงออกเกี่ยวกับตนเองและการแสดงความรู้สึก
  บทที่9 การแปลความหมาย
  บทที่10 การวางกรอบการรับรู้ใหม่
  บทที่11 การเผชิญหน้า
  บทที่12 การท้าทายความเชื่อที่ทำลายตนเอง
  บทที่13 การสื่อสารโดยตรงต่อกันทันที
  บทที่14 การแสวงหาทางเลือก
  บทที่15 การวางแผนปฏิบัติ
  บทที่16 การยุติการปรึกษาและการบันทึกการปรึกษา
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่2 แนวทางในการปฏิบัติ
  บทที่3- ความเป็นมาเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพการให้ความช่วยเหลือ
  บทที่3 การสดงความสนใจจดจ่อและการฟัง
  บทที่5 การสื่อสารถึงความเข้าใจลึกซึ่ง
  บทที่6 การเปิดเผยตนเอง
  บทที่7 ความเฉพาะเจาะจงตรงไปตรงมา
  บทที่8 การแสดงออกเกี่ยวกับตนเองและการแสดงความรู้สึก
  บทที่9 การแปลความหมาย
  บทที่10 การวางกรอบการรับรู้ใหม่
  บทที่11 การเผชิญหน้า
  บทที่12 การท้าทายความเชื่อที่ทำลายตนเอง
  บทที่13 การสื่อสารโดยตรงต่อกันทันที
  บทที่14 การแสวงหาทางเลือก
  บทที่15 การวางแผนปฏิบัติ
  บทที่16 การยุติการปรึกษาและการบันทึกการปรึกษา