รายวิชา PC103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  คำชี้งแจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ประวัติและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา
  บทที่ 2 : สรีรจิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม
  บทที่ 3 : การสัมผัสและการรับรู้
  บทที่ 4 :สัมปชัญญะ :ภาวะการรู้สึกตัว
  บทที่ 5 : พัฒนาการมนุษย์พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 6 : การเรียนรู้
  บทที่ 7 :การจำและการคิด
  บทที่ 8 : แรงจูงใจ
  บทที่ 9 : อารมณ์
  บทที่10 : บุคลิกภาพและการวัด
  บทที่11 : สติปัญญาและการวัด
  บทที่12 : การปรับตัว
  บทที่13 :มนุษย์กับสังคม
  ประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก ก.สถิติจิตวิทยา
  ภาคผนวก ข.ตัวอย่างข้อสอบ PC 103
  เฉลยประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบท
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบ PC 103
  ปก
  คำนำ :Introduction
  คำชี้งแจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ประวัติและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา
  บทที่ 2 : สรีรจิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม
  บทที่ 3 : การสัมผัสและการรับรู้
  บทที่ 4 :สัมปชัญญะ :ภาวะการรู้สึกตัว
  บทที่ 5 : พัฒนาการมนุษย์พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 6 : การเรียนรู้
  บทที่ 7 :การจำและการคิด
  บทที่ 8 : แรงจูงใจ
  บทที่ 9 : อารมณ์
  บทที่10 : บุคลิกภาพและการวัด
  บทที่11 : สติปัญญาและการวัด
  บทที่12 : การปรับตัว
  บทที่13 :มนุษย์กับสังคม
  ประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก ก.สถิติจิตวิทยา
  ภาคผนวก ข.ตัวอย่างข้อสอบ PC 103
  เฉลยประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบท
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบ PC 103