รายวิชา PC216 จิตวิทยาการเรียนการสอนแบบสืบสอนสอบสวน (Psychology of Investigative Instruction and Learning : An Inquiry Approach)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ-การพัฒนาเด็กไทยโดยอาศัยไตรเทคโนโลยี
  บทที่2 : ระบบการเรียนการสอน
  บทที่3 : ระบบการเรียนการสอนแบบอารยวิถีในกระบวนวิธี.....
  บทที่4 : กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง
  บทที่5 : จิตวิทยาการเรียนรู้ในการเรียนการสอนแบบอารยวิถี.....
  บทที่6 : จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ.....
  บทที่7 : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตามขั้นทั้ง 5
  บทที่8 : ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสืบสวน-สอบสวน
  บทที่9 : เทคนิคการสอนพลศึกษา แบบอารยวิถี
  บทที่10 : ชุดการสอนภาษาไทย แบบอารยวิถี
  บทที่11 : ชุดการสอนจริยศึกษา แบบสืบสวน-สอบสวน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ-การพัฒนาเด็กไทยโดยอาศัยไตรเทคโนโลยี
  บทที่2 : ระบบการเรียนการสอน
  บทที่3 : ระบบการเรียนการสอนแบบอารยวิถีในกระบวนวิธี.....
  บทที่4 : กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง
  บทที่5 : จิตวิทยาการเรียนรู้ในการเรียนการสอนแบบอารยวิถี.....
  บทที่6 : จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ.....
  บทที่7 : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตามขั้นทั้ง 5
  บทที่8 : ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสืบสวน-สอบสวน
  บทที่9 : เทคนิคการสอนพลศึกษา แบบอารยวิถี
  บทที่10 : ชุดการสอนภาษาไทย แบบอารยวิถี
  บทที่11 : ชุดการสอนจริยศึกษา แบบสืบสวน-สอบสวน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference