รายวิชา PC193 จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา (Psychology of Development and Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมและการศึกษา
  บทที่ 3 : ลักษณะพัฒนาการในระดับอายุต่างๆ
  บทที่ 4 : ลักษณะและบุคลิกภาพของนักเรียนกับการเรียนรู้
  บทที่ 5 : จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการเรียนรู้กับการศึกษา
  บทที่ 7 : การจูงใจกับการเรียนการสอน
  บทที่ 8 : วิธีควบคุมห้องเรียนและการสร้างวินัยในห้องเรียน
  บทที่ 9 : การสร้างเจตคติที่ดี
  บทที่10 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
  บทที่11 : การแนะแนวในโรงเรียน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมและการศึกษา
  บทที่ 3 : ลักษณะพัฒนาการในระดับอายุต่างๆ
  บทที่ 4 : ลักษณะและบุคลิกภาพของนักเรียนกับการเรียนรู้
  บทที่ 5 : จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการเรียนรู้กับการศึกษา
  บทที่ 7 : การจูงใจกับการเรียนการสอน
  บทที่ 8 : วิธีควบคุมห้องเรียนและการสร้างวินัยในห้องเรียน
  บทที่ 9 : การสร้างเจตคติที่ดี
  บทที่10 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
  บทที่11 : การแนะแนวในโรงเรียน
  บรรณานุกรม : Reference