รายวิชา PC313 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น (Introduction to Experimental Psychology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ประวัติของจิตวิทยาการทดลองและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 3 : ประเภทของการศึกษาวิจัย
  บทที่ 4 : ความแปรปรวน
  บทที่ 5 : กลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
  บทที่ 6 : วิธีรวบรวมข้อมูล
  บทที่ 7 : แบบแผนการศึกษาค้นคว้า
  บทที่ 8 : แบบแผนการทดลอง
  บทที่ 9 : Two - Group Designs
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ประวัติของจิตวิทยาการทดลองและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 3 : ประเภทของการศึกษาวิจัย
  บทที่ 4 : ความแปรปรวน
  บทที่ 5 : กลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
  บทที่ 6 : วิธีรวบรวมข้อมูล
  บทที่ 7 : แบบแผนการศึกษาค้นคว้า
  บทที่ 8 : แบบแผนการทดลอง
  บทที่ 9 : Two - Group Designs
  บรรณานุกรม : Reference