รายวิชา PC396 จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Chidren)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การศึกษาเด็กพิเศษ
  บทที่2 : ประเภทของเด็กพิเศษ
  บทที่3 : เด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำ
  บทที่4 : เด็กปัญญาอ่อน
  บทที่5 : เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง
  บทที่6 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่7 : เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
  บทที่8 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
  บทที่9 : เด็กที่มีปัญหาทางด้านความประพฤติ
  บทที่10 : เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การศึกษาเด็กพิเศษ
  บทที่2 : ประเภทของเด็กพิเศษ
  บทที่3 : เด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำ
  บทที่4 : เด็กปัญญาอ่อน
  บทที่5 : เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง
  บทที่6 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่7 : เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
  บทที่8 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
  บทที่9 : เด็กที่มีปัญหาทางด้านความประพฤติ
  บทที่10 : เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference