รายวิชา PC213 ความจำของมนุษย์ (Human Memory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : โครงสร้างความจำ
  บทที่ 3 : การศึกษาเรื่องความจำ
  บทที่ 4 : การเกิดของความจำ
  บทที่ 5 : ความจำระยะสั้นและความจำระยะยาว
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการจำและการลืม
  บทที่ 7 :องค์ประกอบในร่างกายที่มีผลต่อความจำ
  บทที่ 8 : องค์ประกอบนอกร่างกายที่มีผลต่อความจำ
  บทที่ 9 : การพัฒนาความจำ
  บทที่10 : บทสรุปเกี่ยวกับความจำ
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : โครงสร้างความจำ
  บทที่ 3 : การศึกษาเรื่องความจำ
  บทที่ 4 : การเกิดของความจำ
  บทที่ 5 : ความจำระยะสั้นและความจำระยะยาว
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการจำและการลืม
  บทที่ 7 :องค์ประกอบในร่างกายที่มีผลต่อความจำ
  บทที่ 8 : องค์ประกอบนอกร่างกายที่มีผลต่อความจำ
  บทที่ 9 : การพัฒนาความจำ
  บทที่10 : บทสรุปเกี่ยวกับความจำ
  บรรณานุกรม: Reference