รายวิชา PC429 การฝึกภาคปฏิบัติทางการแนะแนวและให้คำปรึกษา (Parcticum in Guidance and Counselin)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับโครงการฝึกปฏิบัติด้านการให้บริการปรึกษา...
  ตอนที่ 2 : ความรู้เรื่องประสบการณ์ของการฝึกภาคปฏิบัติและการสัมมนา
  ตอนที่ 3 : ความรูเกี่ยวกีบความสำเร็จของการฝึกภาคปฏิบัติ
  ตอนที่ 4 : ความรู้เรื่องการจัดแผนงานแนะแนวตลอดปี
  ตอนที่ 5 : ความรู้เรื่องหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521
  ตอนที่ 6 : ความรู้เรื่องการจัด(สอน)กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
  ตอนที่ 7 : ความรู้เรื่องการทดสอบซึ่งฝ่ายแนะแนวอาจติดต่อขอบริการ...
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับโครงการฝึกปฏิบัติด้านการให้บริการปรึกษา...
  ตอนที่ 2 : ความรู้เรื่องประสบการณ์ของการฝึกภาคปฏิบัติและการสัมมนา
  ตอนที่ 3 : ความรูเกี่ยวกีบความสำเร็จของการฝึกภาคปฏิบัติ
  ตอนที่ 4 : ความรู้เรื่องการจัดแผนงานแนะแนวตลอดปี
  ตอนที่ 5 : ความรู้เรื่องหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521
  ตอนที่ 6 : ความรู้เรื่องการจัด(สอน)กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
  ตอนที่ 7 : ความรู้เรื่องการทดสอบซึ่งฝ่ายแนะแนวอาจติดต่อขอบริการ...
  บรรณานุกรม : Reference