รายวิชา PC303 การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  คำชื้แจงการใช้ตำราที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หน้าที่และประวัติของการทดสอบทางจิตวิทยา
  บทที่ 2 : ธรรมชาติและการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  บทที่ 3 : การแปลความหมายของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
  บทที่ 4 : ความน่าเชื่อถือของแบบทดสอบq
  บทที่ 5 : ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
  บทที่ 6 : ประวัติและคำนิยามเฉพาะ
  บทที่ 7 : แบบทดสอบสติปัญญาแสตนฟอร์ด-บีเน่ท์
  บทที่ 8 : แบบทดสอบสติปัญญาของเวคสเล่อร์
  บทที่ 9 : แบบทดสอบสติปัญญาที่ไม่ใช้ภาษาและอื่นๆ
  บทที่10 : แบบทดสอบสติปัญญาแบบกลุ่ม
  บทที่11 : ธรรมชาติและการใช้แบบทดสอบความถนัดทางความสามารถพิเศษ...
  บทที่12 : แบบทดสอบความถนัดและความสามารถพิเศษ
  บทที่13 : แบบทดสอบความสัมฤทธิผล
  บทที่14 : แบบทดสอบการรายงานหรือสำรวจด้วยตนเอง
  บทที่15 : แบบทดสอบความสนใจหรือเจตคติ
  ปก
  คำนำ :Introduction
  คำชื้แจงการใช้ตำราที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หน้าที่และประวัติของการทดสอบทางจิตวิทยา
  บทที่ 2 : ธรรมชาติและการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  บทที่ 3 : การแปลความหมายของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
  บทที่ 4 : ความน่าเชื่อถือของแบบทดสอบq
  บทที่ 5 : ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
  บทที่ 6 : ประวัติและคำนิยามเฉพาะ
  บทที่ 7 : แบบทดสอบสติปัญญาแสตนฟอร์ด-บีเน่ท์
  บทที่ 8 : แบบทดสอบสติปัญญาของเวคสเล่อร์
  บทที่ 9 : แบบทดสอบสติปัญญาที่ไม่ใช้ภาษาและอื่นๆ
  บทที่10 : แบบทดสอบสติปัญญาแบบกลุ่ม
  บทที่11 : ธรรมชาติและการใช้แบบทดสอบความถนัดทางความสามารถพิเศษ...
  บทที่12 : แบบทดสอบความถนัดและความสามารถพิเศษ
  บทที่13 : แบบทดสอบความสัมฤทธิผล
  บทที่14 : แบบทดสอบการรายงานหรือสำรวจด้วยตนเอง
  บทที่15 : แบบทดสอบความสนใจหรือเจตคติ