รายวิชา PC265 จิตวิทยาอคติ (Psychology of Prejudice)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อคติ
  บทที่ 2 :ความหมายของอคติและ Discrimination
  บทที่ 3 : Stereotype ที่มีอยู่ในสังคม
  บทที่ 4 : มูลเหตุของอคติ
  บทที่ 5 : คำจำกัดความของ Discrimination
  บทที่ 6 : ชนกลุ่มน้อย
  บทที่ 7 :อคติกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์
  บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
  บทที่ 9 :เงื่อนของของอคติแลการแบ่งพรรคแบ่งพวกกีดกัน
  บทที่10 : ผลจากอคติและการแบ่งพรรคแบ่งพวกกีดกัน
  บทที่11 : ความคงอยู่ของ "อคติ และแบ่งพรรคแบ่งพวก
  บทที่12 :สื่อมวลชนกับอคติ
  บทที่13 :ทฤษฎีเกี่ยวกับอคติ
  บทที่14 : การแก้ปัญหาเรื่องอคติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อคติ
  บทที่ 2 :ความหมายของอคติและ Discrimination
  บทที่ 3 : Stereotype ที่มีอยู่ในสังคม
  บทที่ 4 : มูลเหตุของอคติ
  บทที่ 5 : คำจำกัดความของ Discrimination
  บทที่ 6 : ชนกลุ่มน้อย
  บทที่ 7 :อคติกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์
  บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
  บทที่ 9 :เงื่อนของของอคติแลการแบ่งพรรคแบ่งพวกกีดกัน
  บทที่10 : ผลจากอคติและการแบ่งพรรคแบ่งพวกกีดกัน
  บทที่11 : ความคงอยู่ของ "อคติ และแบ่งพรรคแบ่งพวก
  บทที่12 :สื่อมวลชนกับอคติ
  บทที่13 :ทฤษฎีเกี่ยวกับอคติ
  บทที่14 : การแก้ปัญหาเรื่องอคติ
  บรรณานุกรม : Reference