รายวิชา PC315(54) จิตวิทยาการศึกษา (educational psychology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 จิตวิทยาการศึกษากับการสอน
  บทที่2 ทฤษฎีพัฒนาการ
  บทที่3 ความแตกต่างแต่ละบุคคล
  บทที่4 การวัดความแตกต่าง
  บทที่5 ทฤษฎีการเรียรนรู้แบบพุ?ธินิยมและการแก้ปัญหา
  บทที่6 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
  บทที่7 ทฤษฎีมนุษย์นิยม
  บทที่8 แรงจูงใจ
  บทที่9 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  บทที่10 การวัดและประเมินผลในห้องเรียน
  บทที่11 การบริหารห้องเรียน
  บทที่12 การเป็นครูที่ดี
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 จิตวิทยาการศึกษากับการสอน
  บทที่2 ทฤษฎีพัฒนาการ
  บทที่3 ความแตกต่างแต่ละบุคคล
  บทที่4 การวัดความแตกต่าง
  บทที่5 ทฤษฎีการเรียรนรู้แบบพุ?ธินิยมและการแก้ปัญหา
  บทที่6 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
  บทที่7 ทฤษฎีมนุษย์นิยม
  บทที่8 แรงจูงใจ
  บทที่9 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  บทที่10 การวัดและประเมินผลในห้องเรียน
  บทที่11 การบริหารห้องเรียน
  บทที่12 การเป็นครูที่ดี
  บรรณานุกรม