รายวิชา PC315 จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : จิตวิทยาการศึกษากับการสอน
  บทที่2 : ทฤษฎีพัฒนาการ
  บทที่3 : ความแตกต่างแต่ละบุคคล
  บทที่4 : การวัดความแตกต่าง
  บทที่5 : ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพุทธินิยมและการแก้ปัญหา
  บทที่6 : ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
  บทที่7 : ทฤษฎีมนุษย์นิยม
  บทที่8 : แรงจูงใจ
  บทที่9 : การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  บทที่10 : การวัดและการประเมินผลในห้องเรียน
  บทที่11 : การบริหารห้องเรียน
  บทที่12 : การเป็นครูที่ดี
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : จิตวิทยาการศึกษากับการสอน
  บทที่2 : ทฤษฎีพัฒนาการ
  บทที่3 : ความแตกต่างแต่ละบุคคล
  บทที่4 : การวัดความแตกต่าง
  บทที่5 : ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพุทธินิยมและการแก้ปัญหา
  บทที่6 : ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
  บทที่7 : ทฤษฎีมนุษย์นิยม
  บทที่8 : แรงจูงใจ
  บทที่9 : การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  บทที่10 : การวัดและการประเมินผลในห้องเรียน
  บทที่11 : การบริหารห้องเรียน
  บทที่12 : การเป็นครูที่ดี
  บรรณานุกรม : Reference