รายวิชา PC333 เทคนิคการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ (Techniques in Career Planning and Information Service)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อาชีพกับคุณค่าของชีวิต
  บทที่ 2 : ประวัติและความคลื่อนไหวของการแนะแนว
  บทที่ 3 : ทฤษฎีทางอาชีพ
  บทที่ 4 : บริการปรึกษาทางอาชีพ
  บทที่ 5 : อาชีพศึกษา
  บทที่ 6 : แหล่งข่าวสารและห้องสมุดอาชีพ
  บทที่ 7 : การใช้แบบทดสอบในการแนะแนวอาชีพ
  บทที่ 8 : การจำแนกข้อมูลทางอาชีพ และวิธีใช้
  บทที่ 9 :บริการจัดหางาน
  บทที่10 : การวางแผนอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อาชีพกับคุณค่าของชีวิต
  บทที่ 2 : ประวัติและความคลื่อนไหวของการแนะแนว
  บทที่ 3 : ทฤษฎีทางอาชีพ
  บทที่ 4 : บริการปรึกษาทางอาชีพ
  บทที่ 5 : อาชีพศึกษา
  บทที่ 6 : แหล่งข่าวสารและห้องสมุดอาชีพ
  บทที่ 7 : การใช้แบบทดสอบในการแนะแนวอาชีพ
  บทที่ 8 : การจำแนกข้อมูลทางอาชีพ และวิธีใช้
  บทที่ 9 :บริการจัดหางาน
  บทที่10 : การวางแผนอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference