รายวิชา PC328 หลักการพื้นฐานในการบริการปรึกษา (Foundations of Counseling)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ธรรมชาติของการให้ความช่วยเหลือ
  บทที่2 : สถานที่ทำงานของผู้ให้คำปรึกษา
  บทที่3 : คุณลักษณะที่จำเป็นในการใหคำปรึกษา
  บทที่4 : ความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา
  บทที่5 : การต่อต้าน
  บทที่6 : ทักษะการสื่อสาร
  บทที่7 : การให้คำปรึกษาครั้งแรก
  บทที่8 : ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการไต่ถาม
  บทที่9 : เป้าหมายการให้คำปรึกษา
  บทที่10 : ยุทธวิธีการแก้ปัญหา
  บทที่11 : ระยะเวลาและการยุติการให้คำปรึกษา
  บทที่12 : แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ
  บทที่13 : จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ธรรมชาติของการให้ความช่วยเหลือ
  บทที่2 : สถานที่ทำงานของผู้ให้คำปรึกษา
  บทที่3 : คุณลักษณะที่จำเป็นในการใหคำปรึกษา
  บทที่4 : ความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา
  บทที่5 : การต่อต้าน
  บทที่6 : ทักษะการสื่อสาร
  บทที่7 : การให้คำปรึกษาครั้งแรก
  บทที่8 : ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการไต่ถาม
  บทที่9 : เป้าหมายการให้คำปรึกษา
  บทที่10 : ยุทธวิธีการแก้ปัญหา
  บทที่11 : ระยะเวลาและการยุติการให้คำปรึกษา
  บทที่12 : แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ
  บทที่13 : จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
  บรรณานุกรม : Reference