รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MR303
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการศึกษา 3 หน่วย
(Education Evaluation)
ธรรมชาติและหน้าที่ของการวัดผล ประเมินผลการศึกษา ชนิดของเครื่องมือ หลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนข้อสอบปรนัยและอัตนัย การวัดผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม ข้อสอบที่ครูสร้างขึ้นและข้อสอบมาตรฐาน ความหมดรวบยอดของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น คะแนนและการประเมินคะแนน สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
  MR303
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการศึกษา 3 หน่วย
(Education Evaluation)
ธรรมชาติและหน้าที่ของการวัดผล ประเมินผลการศึกษา ชนิดของเครื่องมือ หลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนข้อสอบปรนัยและอัตนัย การวัดผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม ข้อสอบที่ครูสร้างขึ้นและข้อสอบมาตรฐาน ความหมดรวบยอดของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น คะแนนและการประเมินคะแนน สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
  MR303(51)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL EVALUATION)
ศึกษา การนำเสนอข้อมูลทางการศึกษา เครื่องที่ใช้ในการวัดผล
  MR303(51)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL EVALUATION)
ศึกษา การนำเสนอข้อมูลทางการศึกษา เครื่องที่ใช้ในการวัดผล
  MR305
อ่านกันเถอะ...
การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 3 หน่วย
(Evaluation of Early Childhood Children Development)
ศึกษาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมรวมทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการประเมินผลระดับปฐมวัย และการรายงานผลต่อผู้ปกครอง
  MR305
อ่านกันเถอะ...
การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 3 หน่วย
(Evaluation of Early Childhood Children Development)
ศึกษาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมรวมทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการประเมินผลระดับปฐมวัย และการรายงานผลต่อผู้ปกครอง
  MR311
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบทดสอบ 1 3 หน่วย
(Test Construction 1)
การจัดประเภทวัตถุประสงค์ของากรศึกษา ธรรมชาติของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนข้อสอลตามความมุ่งหมายทางการศึกษาด้านสติปัญญา เน้นเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ การวิเคราะห์ข้อสอบ การสร้างธนาคารข้อสอบ การวิจารณ์และปรับปรุงข้อสอบ วิธีสร้างมารฐานของแบบทดสอบรูปแบบของแบบทดสอบ คู่มือดำเนินการสอล การดำเนินการสอบและการให้คะแนนการรายงานผลเชิงวิชาการ การปฎิบัตงานในการสร้างแบบทดสอบ
  MR311
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบทดสอบ 1 3 หน่วย
(Test Construction 1)
การจัดประเภทวัตถุประสงค์ของากรศึกษา ธรรมชาติของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนข้อสอลตามความมุ่งหมายทางการศึกษาด้านสติปัญญา เน้นเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ การวิเคราะห์ข้อสอบ การสร้างธนาคารข้อสอบ การวิจารณ์และปรับปรุงข้อสอบ วิธีสร้างมารฐานของแบบทดสอบรูปแบบของแบบทดสอบ คู่มือดำเนินการสอล การดำเนินการสอบและการให้คะแนนการรายงานผลเชิงวิชาการ การปฎิบัตงานในการสร้างแบบทดสอบ
  MR312
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบทดสอบ 2 3 หน่วย
(Test Construction 2)
ประวัติความเป็นมาของแบบทดสอบความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสมรรพภาพ ทางสมองการสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนและความถนัดพิเศษ
  MR312
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบทดสอบ 2 3 หน่วย
(Test Construction 2)
ประวัติความเป็นมาของแบบทดสอบความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสมรรพภาพ ทางสมองการสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนและความถนัดพิเศษ
  MR323
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Evaluation of Learning in Social Studies)
จุดมุ่งหมายของการสอนสังคมศึกษา การประเมินผลพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนสังคมศึกษา ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องการทดสอบวิชาสังคมศึกษา
  MR323
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Evaluation of Learning in Social Studies)
จุดมุ่งหมายของการสอนสังคมศึกษา การประเมินผลพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนสังคมศึกษา ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องการทดสอบวิชาสังคมศึกษา
  MR326
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(Evaluation of Learning in Science)
จุดมุ่งหมายของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การประเมินผลพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาตร์ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  MR326
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(Evaluation of Learning in Science)
จุดมุ่งหมายของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การประเมินผลพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาตร์ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  MR327
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการเรยนวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Evaluation of Learning in Mathematics)
จุดมุ่งหมายของการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การประเมินผลพฤติกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาตร์ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
  MR327
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการเรยนวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Evaluation of Learning in Mathematics)
จุดมุ่งหมายของการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การประเมินผลพฤติกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาตร์ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
  MR371
อ่านกันเถอะ...
วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Quantitative Method in Education)
การนำเทคนิคเชิงบรรยายไปใช้กับข้อมูลทางการศึกษา การนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปใช้ในการประเมินผล การแปลความหมายรายงานการวิจัย นักศึกษาควรจะเคยเรียนวิชาสถิติเบี้องต้นหรือหลักสถิติมาก่อน
  MR371
อ่านกันเถอะ...
วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Quantitative Method in Education)
การนำเทคนิคเชิงบรรยายไปใช้กับข้อมูลทางการศึกษา การนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปใช้ในการประเมินผล การแปลความหมายรายงานการวิจัย นักศึกษาควรจะเคยเรียนวิชาสถิติเบี้องต้นหรือหลักสถิติมาก่อน
  MR371(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Quantitative Method in Education)
-
  MR371(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Quantitative Method in Education)
-
  MR393
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Educational Research Methodology)
ธรรมชาติและระเบียบวิธีการศึกษาเบื้องต้น การเลือกปัญหา วิธีดำเนินการ วิเคราะห์ ข้อมูลการสรุป และวิธีรายงานผลการวิจัย
  MR393
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Educational Research Methodology)
ธรรมชาติและระเบียบวิธีการศึกษาเบื้องต้น การเลือกปัญหา วิธีดำเนินการ วิเคราะห์ ข้อมูลการสรุป และวิธีรายงานผลการวิจัย
  MR393(S)
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Educational Research Methodology)
-
  MR393(S)
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Educational Research Methodology)
-
  MR403
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลคะแนนการทดสอบ 3 หน่วย
(Evaluation of Test Scores)
ระดับของการวัดหน่วยและคะแนนในการวัดคะแนนจิงและคะแนนความคลาดเคลื่อนการตีความหมายคะแนนที่ได้จากการทดสอบ ทฤษฎีความคลาดเคลื่อน ในการวัดเกณฑ์ปกติ เส้นภาพตารางพยากร์ผลการเยน การแปลงคะแนน การให้เกรดและรายงานผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
  MR403
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลคะแนนการทดสอบ 3 หน่วย
(Evaluation of Test Scores)
ระดับของการวัดหน่วยและคะแนนในการวัดคะแนนจิงและคะแนนความคลาดเคลื่อนการตีความหมายคะแนนที่ได้จากการทดสอบ ทฤษฎีความคลาดเคลื่อน ในการวัดเกณฑ์ปกติ เส้นภาพตารางพยากร์ผลการเยน การแปลงคะแนน การให้เกรดและรายงานผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
  MR404
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีทางการทดสอบ 3 หน่วย
(Test Theory)
ศึกษาถึงเรื่องมาตราวัด ความแปรปรวนของข้อสอบและแบบทดสอบทั้งชุด ความเชื่อมั่นความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด ความคลาดเคลื่อนของความแปรปรวนในการกะประมาณความเชื่อมั่น วิธีการกะประมาณความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงในการพยากรณ์ การจำแนก การคัดเลือกทฤษฎีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง การวิเคราะห์ข้อสอบ มาตรการแปลงมาตราและเกณฑ์ปกติ
  MR404
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีทางการทดสอบ 3 หน่วย
(Test Theory)
ศึกษาถึงเรื่องมาตราวัด ความแปรปรวนของข้อสอบและแบบทดสอบทั้งชุด ความเชื่อมั่นความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด ความคลาดเคลื่อนของความแปรปรวนในการกะประมาณความเชื่อมั่น วิธีการกะประมาณความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงในการพยากรณ์ การจำแนก การคัดเลือกทฤษฎีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง การวิเคราะห์ข้อสอบ มาตรการแปลงมาตราและเกณฑ์ปกติ
  MR413(54)
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบวัดจิตพิสัย 3 หน่วย
(AFFECTIVE TEST CONSTRUCTION)
การสร้างแบบวัดจิตพิสัย
  MR413(54)
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบวัดจิตพิสัย 3 หน่วย
(AFFECTIVE TEST CONSTRUCTION)
การสร้างแบบวัดจิตพิสัย
  MR414
อ่านกันเถอะ...
การใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน 3 หน่วย
(Test Materials For Guidance Program)
ชนิด ธรรมชาติ และหน้าที่ของเครื่องมือทางการวัดผลที่ใช้ในการแนว หลักการ วิธีการ และการแปลผลจากการใช้แบบทดสอบ มาตรการวัดต่างๆการเก็บ รวบรวมนำเสนอข้อมูลเพื่อการแนะแนวทางการศึกษา อาชีพและการพัฒนาบุคคลิกภาพ
  MR414
อ่านกันเถอะ...
การใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน 3 หน่วย
(Test Materials For Guidance Program)
ชนิด ธรรมชาติ และหน้าที่ของเครื่องมือทางการวัดผลที่ใช้ในการแนว หลักการ วิธีการ และการแปลผลจากการใช้แบบทดสอบ มาตรการวัดต่างๆการเก็บ รวบรวมนำเสนอข้อมูลเพื่อการแนะแนวทางการศึกษา อาชีพและการพัฒนาบุคคลิกภาพ
  MR414(50)
อ่านกันเถอะ...
การใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน 3 หน่วย
(Test Materials for Guidance)
ศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการแนะแนวในสถานศึกษา
  MR414(50)
อ่านกันเถอะ...
การใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน 3 หน่วย
(Test Materials for Guidance)
ศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการแนะแนวในสถานศึกษา
  MR423
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการสอน 3 หน่วย
(Evaluation of Instruction)
ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลการสอน หลักการและรูปแบบต่างๆในการประเมินผลการสอน การนำหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนไปใช้ในโรงเรียน การประเมินโครงการสอน การแปลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอน
  MR423
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลการสอน 3 หน่วย
(Evaluation of Instruction)
ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลการสอน หลักการและรูปแบบต่างๆในการประเมินผลการสอน การนำหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนไปใช้ในโรงเรียน การประเมินโครงการสอน การแปลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอน
  MR494
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยเชิงสำรวจทางการศึกษา 3 หน่วย
(survey Research in Education)
ขบวนการวิจัยเชิงสำรวจ วิธีการและประวัติความเป็นมาของการสำรวจ การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นทางด้านการวิจัยที่ไม่ใช่การวิจัยทดลอง
  MR494
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยเชิงสำรวจทางการศึกษา 3 หน่วย
(survey Research in Education)
ขบวนการวิจัยเชิงสำรวจ วิธีการและประวัติความเป็นมาของการสำรวจ การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นทางด้านการวิจัยที่ไม่ใช่การวิจัยทดลอง
  MR654
อ่านกันเถอะ...
การประเมินโครงการ 3 หน่วย
(PROJECT EVALUATION)
ตำรา การประเมินโครงการ เล่มนี้เขียนขึ้นในแนวการปฏิบัติทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินโครงการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครู-อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเรื่อง การประเมินโครงการ สามารถนำตำราเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินโครงการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโครงการในโรงเรียน เพราะมีตัวอย่างการประเมินโครงการที่สามารถใช้เป็นแนวทางหรือเลียนแบบในการเขียนหัวข้อต่างๆ ในการประเมินได้
  MR654
อ่านกันเถอะ...
การประเมินโครงการ 3 หน่วย
(PROJECT EVALUATION)
ตำรา การประเมินโครงการ เล่มนี้เขียนขึ้นในแนวการปฏิบัติทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินโครงการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครู-อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเรื่อง การประเมินโครงการ สามารถนำตำราเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินโครงการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโครงการในโรงเรียน เพราะมีตัวอย่างการประเมินโครงการที่สามารถใช้เป็นแนวทางหรือเลียนแบบในการเขียนหัวข้อต่างๆ ในการประเมินได้
  MR654(54)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินโครงการ 3 หน่วย
(PROJECT EVALUATION)
การประเมินโครงการ
  MR654(54)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินโครงการ 3 หน่วย
(PROJECT EVALUATION)
การประเมินโครงการ
  MR696
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยในชั้นเรียน - หน่วย
(Classroom Research)
-
  MR696
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยในชั้นเรียน - หน่วย
(Classroom Research)
-