รายวิชา MR323 การประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา (Evaluation of Learning in Social Studies)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
  บทที่2 : จุดมุ่งหมายทั่วไปในวิชาสังคมศึกษา
  บทที่3 : จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่4 : การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมต่างๆ
  บทที่5 : การใช้เทคนิคอื่นๆ ในการประเมินผล
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
  บทที่2 : จุดมุ่งหมายทั่วไปในวิชาสังคมศึกษา
  บทที่3 : จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่4 : การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมต่างๆ
  บทที่5 : การใช้เทคนิคอื่นๆ ในการประเมินผล
  บรรณานุกรม : Reference