รายวิชา MR303(51) การปะเมินผลการศึกษา (educational evaluation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา
  บทที่2 การเสนอข้อมูลทางการศึกษา
  บทที่3 หลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร
  บทที่4 เครื่องมือวัดทางการศึกษา
  บทที่5 คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
  บทที่6 ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
  บทที่7 หลักทั่วไปในการเขียนข้อสอบ
  บทที่8 การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมต่าง ๆ
  บทที่9 การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่10 คะแนน การให้ระดับคะแนน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา
  บทที่2 การเสนอข้อมูลทางการศึกษา
  บทที่3 หลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร
  บทที่4 เครื่องมือวัดทางการศึกษา
  บทที่5 คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
  บทที่6 ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
  บทที่7 หลักทั่วไปในการเขียนข้อสอบ
  บทที่8 การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมต่าง ๆ
  บทที่9 การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่10 คะแนน การให้ระดับคะแนน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก