รายวิชา MR371 วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Quantitative Method in Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  วัตถุประสงค์ทั่วไป
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
  บทที่2 : กฎการนับและความน่าจะเป็น
  บทที่3 : การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่4 : การวัดการกระจาย
  บทที่5 : การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ
  บทที่6 : สถิติอนุมาน
  บทที่7 : ทฤษฎีการประมาณค่า
  บทที่8 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่9 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
  บทที่10 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
  บทที่11 : สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงเส้นตรง
  บทที่12 : ไค-สแคว์
  บทที่13 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement (ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  วัตถุประสงค์ทั่วไป
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
  บทที่2 : กฎการนับและความน่าจะเป็น
  บทที่3 : การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่4 : การวัดการกระจาย
  บทที่5 : การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ
  บทที่6 : สถิติอนุมาน
  บทที่7 : ทฤษฎีการประมาณค่า
  บทที่8 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่9 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
  บทที่10 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
  บทที่11 : สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงเส้นตรง
  บทที่12 : ไค-สแคว์
  บทที่13 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement (ต่อ)