รายวิชา MR423 การประเมินผลการสอน (Evaluation of Instruction)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  จุดมุ่งหมายทั่วไปของรายวิชา
  บทที่1 : เทคโนโลยีของการสอน
  บทที่2 : เกณฑ์ของการสอนที่ดี
  บทที่3 : หลักการประเมินผลการสอน
  บทที่4 : การประเมินผลการสอนโดยผู้เรียน
  บทที่5 : การประเมินผลการสอนโดยผู้สอน
  บทที่6 : การประเมินผลการสอนโดยเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร
  บทที่7 : การประเมินผลการสอนโดยใช้ผลการเรียน
  บทที่8 : การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินผลการสอน
  บทที่9 : การสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ในการประเมินผลการสอน
  บทที่10 : การประมวลผลข้อมูลท่ได้จากการประเมินผลการสอน
  บทที่11 : การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการสอน
  บทที่12 : การเสนอผลข้อมูลและการนำไปใช้
  บทที่13 : ตัวอย่างแบบประเมินผลการสอน
  บทที่13 : ตัวอย่างแบบประเมินผลการสอน (ต่อ)
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  จุดมุ่งหมายทั่วไปของรายวิชา
  บทที่1 : เทคโนโลยีของการสอน
  บทที่2 : เกณฑ์ของการสอนที่ดี
  บทที่3 : หลักการประเมินผลการสอน
  บทที่4 : การประเมินผลการสอนโดยผู้เรียน
  บทที่5 : การประเมินผลการสอนโดยผู้สอน
  บทที่6 : การประเมินผลการสอนโดยเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร
  บทที่7 : การประเมินผลการสอนโดยใช้ผลการเรียน
  บทที่8 : การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินผลการสอน
  บทที่9 : การสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ในการประเมินผลการสอน
  บทที่10 : การประมวลผลข้อมูลท่ได้จากการประเมินผลการสอน
  บทที่11 : การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการสอน
  บทที่12 : การเสนอผลข้อมูลและการนำไปใช้
  บทที่13 : ตัวอย่างแบบประเมินผลการสอน
  บทที่13 : ตัวอย่างแบบประเมินผลการสอน (ต่อ)
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference