รายวิชา MR404 ทฤษฎีทางการทดสอบ (Test Theory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมทริคซ์และดีเทอมิแนนท์
  บทที่3 : ความแปรปรวนของข้อสอบเป็นรายข้อ
  บทที่4 : สหสัมพันธ์และการทำนาย
  บทที่5 : สมการพื้นฐานเกี่ยวกับนิยามของคะแนนจริง
  บทที่6 : ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของแบบทดสอบ
  บทที่7 : ความเชื่อมั่น
  บทที่8 : ความเที่ยงตรง
  บทที่9 : การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่10 : การเดา
  บทที่11 : คะแนนและการให้ระดับคะแนน
  บทที่12 : ทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมทริคซ์และดีเทอมิแนนท์
  บทที่3 : ความแปรปรวนของข้อสอบเป็นรายข้อ
  บทที่4 : สหสัมพันธ์และการทำนาย
  บทที่5 : สมการพื้นฐานเกี่ยวกับนิยามของคะแนนจริง
  บทที่6 : ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของแบบทดสอบ
  บทที่7 : ความเชื่อมั่น
  บทที่8 : ความเที่ยงตรง
  บทที่9 : การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่10 : การเดา
  บทที่11 : คะแนนและการให้ระดับคะแนน
  บทที่12 : ทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference