รายวิชา MR654 การประเมินโครงการ (PROJECT EVALUATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การเขียนโครงการในโรงเรียน
  บทที่ 2 รูปแบบการประเมินโครงการ
  บทที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการ
  บทที่ 4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการ
  บทที่ 5 การเขียนเค้าโครงและรายงานการประเมินโครงการ
  ภาคผนวก ก.-ค
  บรรณานุกรม
  บทที่ 4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการ
  บทที่ 5 การเขียนเค้าโครงและรายงานการประเมินโครงการ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การเขียนโครงการในโรงเรียน
  ภาคผนวก ก.-ค
  บรรณานุกรม
  บทที่ 2 รูปแบบการประเมินโครงการ
  บทที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการ