รายวิชา MR312 การสร้างแบบทดสอบ 2 (Test Construction 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ประวัติการวัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด
  บทที่3 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาและความถนัด
  บทที่4 : แบบทดสอบมาตรฐานที่ควรศึกษา
  บทที่5 : การเขียนข้อสอบวัดความสามารถทางสมองตาม.....
  บทที่6 : การเขียนข้อสอบวัดความสามารถทางสมองตาม.....
  บทที่6 : การเขียนข้อสอบวัดความสามารถทางสมองตาม.....(ต่อ)
  บทที่7 : ความถนัดพิเศษ
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ประวัติการวัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด
  บทที่3 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาและความถนัด
  บทที่4 : แบบทดสอบมาตรฐานที่ควรศึกษา
  บทที่5 : การเขียนข้อสอบวัดความสามารถทางสมองตาม.....
  บทที่6 : การเขียนข้อสอบวัดความสามารถทางสมองตาม.....
  บทที่6 : การเขียนข้อสอบวัดความสามารถทางสมองตาม.....(ต่อ)
  บทที่7 : ความถนัดพิเศษ
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)