รายวิชา MR371(S) วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Quantitative Method in Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
  บทที่2 : เซ็ต
  บทที่3 : เทคนิคการนับ
  บทที่4 : ความน่าจะเป็น
  บทที่5 : ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชั่นความน่าจะเป็น
  บทที่6 : ค่าคาดหวังและความแปรปรวน
  บทที่7 : การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ
  บทที่8 : ทฤษฎีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
  บทที่9 : ทฤษฎีการประมาณค่า
  บทที่10 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่11 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
  บทที่12 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
  บทที่13 : ไคสแคว
  บทที่14 : สหสัมพันธ์และการถดถอย
  บทที่15 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
  บทที่2 : เซ็ต
  บทที่3 : เทคนิคการนับ
  บทที่4 : ความน่าจะเป็น
  บทที่5 : ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชั่นความน่าจะเป็น
  บทที่6 : ค่าคาดหวังและความแปรปรวน
  บทที่7 : การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ
  บทที่8 : ทฤษฎีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
  บทที่9 : ทฤษฎีการประมาณค่า
  บทที่10 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่11 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
  บทที่12 : ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
  บทที่13 : ไคสแคว
  บทที่14 : สหสัมพันธ์และการถดถอย
  บทที่15 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม : Reference