รายวิชา MR494 การวิจัยเชิงสำรวจทางการศึกษา (survey Research in Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษา
  บทที่ 1 : ปัญหาการวิจัย ตัวแปร และสมมุติฐาน
  บทที่ 2 : การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 : การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 4 : ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 5 : เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  บทที่ 6 : วิธีดำเนินการวิจัย
  บทที่ 7 : สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
  บทที่ 9 : โครงร่างการวิจัย
  บทที่10 : การเขียนรายงานการวิจัย
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษา
  บทที่ 1 : ปัญหาการวิจัย ตัวแปร และสมมุติฐาน
  บทที่ 2 : การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 : การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 4 : ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 5 : เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  บทที่ 6 : วิธีดำเนินการวิจัย
  บทที่ 7 : สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
  บทที่ 9 : โครงร่างการวิจัย
  บทที่10 : การเขียนรายงานการวิจัย