รายวิชา MR326 การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (Evaluation of Learning in Science)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  จุดประสงค์ของรายวิชา
  บทที่1 : หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่2 : จุดประสงค์การเรียนรู้
  บทที่3 : หลักการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่4 : การสร้างข้อสอบวัดด้านพุทธิพิสัยวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่5 : การสร้าเครื่องมือวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  บทที่6 : การสร้างเครื่องมือวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์
  บทที่7 : การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่8 : ปัญหาการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  จุดประสงค์ของรายวิชา
  บทที่1 : หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่2 : จุดประสงค์การเรียนรู้
  บทที่3 : หลักการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่4 : การสร้างข้อสอบวัดด้านพุทธิพิสัยวิชาวิทยาศาสตร์
  บทที่5 : การสร้าเครื่องมือวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  บทที่6 : การสร้างเครื่องมือวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์
  บทที่7 : การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่8 : ปัญหาการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์
  บรรณานุกรม