รายวิชา MR311 การสร้างแบบทดสอบ 1 (Test Construction 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การทดสอบในโรงเรียน
  บทที่2 : การวางแผนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
  บทที่3 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนขอ้สอบ
  บทที่4 : เทคนิคการเขียนข้อสอบ
  บทที่5 : ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
  บทที่6 : คุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ
  บทที่7 : ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
  บทที่8 : หลักการสร้างข้อสอบปรนัย
  บทที่9 : การเขียนข้อสอบปรนัย
  ทที่10 : การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่11 : แบบทดสอบอัตนัย
  บทที่12 : แบบทดสอบมาตรฐาน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การทดสอบในโรงเรียน
  บทที่2 : การวางแผนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
  บทที่3 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนขอ้สอบ
  บทที่4 : เทคนิคการเขียนข้อสอบ
  บทที่5 : ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
  บทที่6 : คุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ
  บทที่7 : ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
  บทที่8 : หลักการสร้างข้อสอบปรนัย
  บทที่9 : การเขียนข้อสอบปรนัย
  ทที่10 : การวิเคราะห์ข้อสอบ
  บทที่11 : แบบทดสอบอัตนัย
  บทที่12 : แบบทดสอบมาตรฐาน