รายวิชา MR696 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การกำหนดปัญหาการวิจัย
  บทที่3 : การสร้างวิธีการแก้ปัญหา
  บทที่4 : การทดลองวิธีการแก้ปัญหา
  บทที่4 : การทดลองวิธีการแก้ปัญหา (ต่อ)
  บทที่5 : การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การกำหนดปัญหาการวิจัย
  บทที่3 : การสร้างวิธีการแก้ปัญหา
  บทที่4 : การทดลองวิธีการแก้ปัญหา
  บทที่4 : การทดลองวิธีการแก้ปัญหา (ต่อ)
  บทที่5 : การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference