รายวิชา MR654(54) การประเมินโครงการ (PROJECT EVALUATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1การเขียนโครงการในโรงเรียน
  บทที่2 รูปแบบการประเมินโครงการ
  บทที่3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิลโครงการ
  บทที่4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ในการประเมินโครงการ
  บทที่5 การเขียนเค้าโครงและรายงานการประเมินโครงการ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1การเขียนโครงการในโรงเรียน
  บทที่2 รูปแบบการประเมินโครงการ
  บทที่3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิลโครงการ
  บทที่4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ในการประเมินโครงการ
  บทที่5 การเขียนเค้าโครงและรายงานการประเมินโครงการ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม