รายวิชา MR327 การประเมินผลการเรยนวิชาคณิตศาสตร์ (Evaluation of Learning in Mathematics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่2 : ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่3 : คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
  บทที่4 : เทคนิคการเขียนคำถามแบบเลือกตอบ
  บทที่5 : จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
  บทที่6 : การเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่7 : การเขียนข้อสอบตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่8 : การวิเคราะห์หลักสูตร
  บทที่9 : ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
  บทที่10 : การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมทางคณิตศาสตร์
  บทที่11 : การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)
  บทที่12 : การเขียนคำถามวัดพฤติกรรมด้านความรู้สึก
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่2 : ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่3 : คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
  บทที่4 : เทคนิคการเขียนคำถามแบบเลือกตอบ
  บทที่5 : จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
  บทที่6 : การเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่7 : การเขียนข้อสอบตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  บทที่8 : การวิเคราะห์หลักสูตร
  บทที่9 : ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
  บทที่10 : การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมทางคณิตศาสตร์
  บทที่11 : การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)
  บทที่12 : การเขียนคำถามวัดพฤติกรรมด้านความรู้สึก
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference