รายวิชา MR403 การประเมินผลคะแนนการทดสอบ (Evaluation of Test Scores)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คะแนนและการตีความหมาย
  บทที่2 : การวัดผลแบบอิงกลุ่มและการวัดผลแบบอิงเกณฑ์
  บทที่3 : การกำหนดมาตรฐานคะแนนโดยพิจารณาจากตัวคำถาม
  บทที่4 : การกำหนดมาตรฐานคะแนนโดยพิจารณาผู้สอบ
  บทที่5 : การกำหนดมาตรฐานคะแนนโดยพิจารณากลุ่มผู้สอบ
  บทที่6 : สถิติที่จำเป็นในการตีความหมายคะแนน
  บทที่7 : ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
  บทที่8 : คู่มือแบบทดสอบ
  บทที่9 : คะแนนแปลงรูป
  บทที่10 : การให้เครื่องหมายและการรายงานผลการสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คะแนนและการตีความหมาย
  บทที่2 : การวัดผลแบบอิงกลุ่มและการวัดผลแบบอิงเกณฑ์
  บทที่3 : การกำหนดมาตรฐานคะแนนโดยพิจารณาจากตัวคำถาม
  บทที่4 : การกำหนดมาตรฐานคะแนนโดยพิจารณาผู้สอบ
  บทที่5 : การกำหนดมาตรฐานคะแนนโดยพิจารณากลุ่มผู้สอบ
  บทที่6 : สถิติที่จำเป็นในการตีความหมายคะแนน
  บทที่7 : ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
  บทที่8 : คู่มือแบบทดสอบ
  บทที่9 : คะแนนแปลงรูป
  บทที่10 : การให้เครื่องหมายและการรายงานผลการสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)
  บรรณานุกรม: Reference